Tarnawatka, dnia 17.01.2017 r.

IR. 6220.1.2017.AC

 

Obwieszczenie

 

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 późn. zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1. pkt 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), Wójt Gminy Tarnawatka informuje, że prowadzone jest postępowanie dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 3505L Tarnawatka Werechanie” na działkach o nr ewidencyjnych: w obrębie geodezyjnym Tarnawatka 344, 366, 431 i 847, Huta Tarnawacka - 196, Tymin - 476 w gminie Tarnawatka oraz w obrębie Werechanie dz. nr 741, 832 i 2616 w gminie Rachanie.

Planowane przedsięwzięcie podlega postępowaniu oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to zadanie mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Tarnawatka.

Dokumenty w powyższej sprawie znajdują się do wglądu w budynku Urzędu Gminy Tarnawatka w pokoju nr 1 (I piętro) w godz. 700 1500.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Gminy Tarnawatka, w Urzędzie Gminy Rachanie oraz na terenie miejscowości Tarnawatka, Huta Tarnawacka, Tymin i Werechanie.

Inwestor (Beneficjent) jest zobowiązany do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.