Zawiadomienie Wydziału Architektury i Budownictwa o wszczęciu postępowania Nr AB.6740.1.244.2021

Zawiadomienie Wydziału Architektury i Budownictwa o wszczęciu postępowania Nr AB.6740.1.244.2021

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-10 08:33:18
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-06-10 08:33:18
Odsłon: 2
Dziennik zmian

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie znak WSI.512.7.2020.SG

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie znak WSI.512.7.2020.SG

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-09 07:29:48
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-06-09 07:29:48
Odsłon: 3
Dziennik zmian

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-01 13:15:37
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-06-01 13:15:37
Odsłon: 1
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11, art. 8d ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2021 r. poz. 741, ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zmianami), w związku z Uchwałą Nr VI/43/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka:

w dniach od 04.06.2021 r. do 25.06.2021 r.

w budynku Urzędu Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39 pok nr 2

w godz.800 - 1300

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 22.06.2021 r. o godz. 12:00-13:00, w budynku GOK w Tarnawatce, ul. Ks. Boguty 48.

Zgodnie z art..17 pkt. 11 i art. 18 ust. 1, w związku z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2021 r. poz. 741, ze zmianami), każdy, kto kwestionuje rozwiązania przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi. Uwagi dotyczące projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnawatka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2021 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dotyczące prognozy, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnawatka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2021 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka pok nr 2 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnawatka.

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) będzie również w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnawatka pod adresem http://www.tarnawatka.bip.mbnet.pl/. W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 zapoznanie się z formą papierową przedmiotowego projektu zmiany i prognozy, w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka jest po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr telefonu 84 662 47 10.

Wójt Gminy Tarnawatka

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporządzenie o ochronie danych ‑ RODO) oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zmianami), dalej jako ustawa o pzp, w związku z realizacją czynności, o ktorych mowa w art. 17 pkt 9 tejże ustawy, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w uwagach jest Wójt Gminy Tarnawatka z siedzibą ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka; nr tel.: 84 662 47 10 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: Panią Katarzynę Jakubiec za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy o pzp,0 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, mogą zostać przekazane:

1) organom władzy publicznej, w tym urzędowi wojewódzkiemu, oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Tarnawatka przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Wójt Gminy Tarnawatka, w tym do biura projektowego.

5. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.

6. Podane w uwagach dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.

7. Osoby, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, mają prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;

3) do żądania usunięcia danych osobowych;

4) do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8. Podanie w uwagach danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zmianami), Wójt Gminy Tarnawatka informuje również o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g, RODO tj. PRAWO DOSTĘPU przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

Dokumentacja do pobrania

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-05-24 09:26:31
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-05-24 09:20:02
Odsłon: 11
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11, art. 8d ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2021 r. poz. 741, ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zmianami), w związku z Uchwałą Nr XXIII/157/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka:

w dniach od 04.06.2021 r. do 25.06.2021 r.

w budynku Urzędu Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39 pok nr 2

w godz.800 - 1300

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 22.06.2021 r. o godz. 11:00-11:30, w budynku GOK w Tarnawatce, ul. Ks. Boguty 48.

Zgodnie z art..17 pkt. 11 i art. 18 ust. 1, w związku z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2021 r. poz. 741, ze zmianami), każdy, kto kwestionuje rozwiązania przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi. Uwagi dotyczące projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnawatka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2021 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dotyczące prognozy, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnawatka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2021 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka pok nr 2 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnawatka.

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) będzie również w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnawatka pod adresem http://www.tarnawatka.bip.mbnet.pl/. W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 zapoznanie się z formą papierową przedmiotowego projektu zmiany i prognozy, w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka jest po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr telefonu 84 662 47 10.

Wójt Gminy Tarnawatka

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporządzenie o ochronie danych ‑ RODO) oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zmianami), dalej jako ustawa o pzp, w związku z realizacją czynności, o ktorych mowa w art. 17 pkt 9 tejże ustawy, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w uwagach jest Wójt Gminy Tarnawatka z siedzibą ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka; nr tel.: 84 662 47 10 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: Panią Katarzynę Jakubiec za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy o pzp,0 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, mogą zostać przekazane:

1) organom władzy publicznej, w tym urzędowi wojewódzkiemu, oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Tarnawatka przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Wójt Gminy Tarnawatka, w tym do biura projektowego.

5. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.

6. Podane w uwagach dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.

7. Osoby, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, mają prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;

3) do żądania usunięcia danych osobowych;

4) do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8. Podanie w uwagach danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zmianami), Wójt Gminy Tarnawatka informuje również o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g, RODO tj. PRAWO DOSTĘPU przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

Dokumentacja do pobrania

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-05-24 09:27:51
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-05-24 09:18:08
Odsłon: 9
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11, art. 8d ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2021 r. poz. 741, ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zmianami), w związku z Uchwałą Nr XXIV/168/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka:

w dniach od 04.06.2021 r. do 25.06.2021 r.

w budynku Urzędu Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39 pok nr 2

w godz.800 - 1300

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 22.06.2021 r. o godz. 11:30-12:00, w budynku GOK w Tarnawatce, ul. Ks. Boguty 48.

Zgodnie z art..17 pkt. 11 i art. 18 ust. 1, w związku z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2021 r. poz. 741, ze zmianami), każdy, kto kwestionuje rozwiązania przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi. Uwagi dotyczące projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnawatka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2021 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dotyczące prognozy, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnawatka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2021 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka pok nr 2 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnawatka.

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) będzie również w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnawatka pod adresem http://www.tarnawatka.bip.mbnet.pl/. W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 zapoznanie się z formą papierową przedmiotowego projektu zmiany i prognozy, w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka jest po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr telefonu 84 662 47 10.

 

Wójt Gminy Tarnawatka

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporządzenie o ochronie danych ‑ RODO) oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zmianami), dalej jako ustawa o pzp, w związku z realizacją czynności, o ktorych mowa w art. 17 pkt 9 tejże ustawy, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w uwagach jest Wójt Gminy Tarnawatka z siedzibą ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka; nr tel.: 84 662 47 10 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: Panią Katarzynę Jakubiec za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy o pzp,0 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, mogą zostać przekazane:

1) organom władzy publicznej, w tym urzędowi wojewódzkiemu, oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Tarnawatka przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Wójt Gminy Tarnawatka, w tym do biura projektowego.

5. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.

6. Podane w uwagach dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.

7. Osoby, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, mają prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;

3) do żądania usunięcia danych osobowych;

4) do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8. Podanie w uwagach danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zmianami), Wójt Gminy Tarnawatka informuje również o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g, RODO tj. PRAWO DOSTĘPU przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

Dokumentacja do pobrania

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-05-24 09:28:35
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-05-24 09:16:52
Odsłon: 9
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Na podstawie art. 11 pkt. 7 i art. 8d ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2021 r. poz. 741, ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze mianami), w związku z Uchwałą Nr XXIII/156/2017 Rady Gminy Tarnawatka z 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka, Uchwałą Nr XXIV/167/2017 Rady Gminy Tarnawatka z 28 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka oraz Uchwałą Nr VI/42/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka,

w dniach od 04.06.2021 r. do 25.06.2021 r.

w budynku Urzędu Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39 pok nr 2

w godz.800 - 1300

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.06.2021 r. o godz. 10:00-11:00, w budynku GOK w Tarnawatce, ul. Ks. Boguty 48.

Zgodnie z art..11 pkt. 8 w związku z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2021 r. poz. 741, ze zmianami), każdy, kto kwestionuje rozwiązania przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi. Uwagi dotyczące projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnawatka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.07.2021 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zmianami), uwagi dotyczące prognozy, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnawatka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.07.2021 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka pok nr 2 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnawatka.

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) będzie również w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnawatka pod adresem http://www.tarnawatka.bip.mbnet.pl/. W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 zapoznanie się z formą papierową przedmiotowego projektu zmiany i prognozy, w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka jest po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr telefonu 84 662 47 10.

  Wójt Gminy Tarnawatka.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporządzenie o ochronie danych ‑ RODO) oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zmianami), dalej jako ustawa o pzp, w związku z realizacją czynności, o ktorych mowa w art. 17 pkt 9 tejże ustawy, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w uwagach jest Wójt Gminy Tarnawatka z siedzibą ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka; nr tel.: 84 662 47 10 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: Panią Katarzynę Jakubiec za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia zmiany studium, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy o pzp, w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia zmiany studium, mogą zostać przekazane:

1) organom władzy publicznej, w tym urzędowi wojewódzkiemu, oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Tarnawatka przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Wójt Gminy Tarnawatka, w tym do biura projektowego.

5. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia zmiany studium, będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.

6. Podane w uwagach dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.

7. Osoby, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia zmiany studium, mają prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;

3) do żądania usunięcia danych osobowych;

4) do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8. Podanie w uwagach danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia uwagi do zmiany studium.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), Wójt Gminy Tarnawatka informuje również o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g, RODO tj. PRAWO DOSTĘPU przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

Dokumentacja do pobrania (część 1 z 5)

Dokumentacja do pobrania (część 2 z 5)

Dokumentacja do pobrania (część 3 z 5)

Dokumentacja do pobrania (część 4 z 5)

Dokumentacja do pobrania (część 5 z 5)

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-05-24 09:41:13
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-05-24 09:13:30
Odsłon: 9
Dziennik zmian

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-05-19 14:45:44
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-05-19 14:45:44
Odsłon: 13
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-05-10 10:49:57
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-05-10 10:49:57
Odsłon: 19
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.