Zarządzenie Wójta Gminy Tarnawatka z dnia 3 listopada 2020 w sprawie określenia zasad funkcjonowania Urządu Gminy Tarnawatka w okresie stanu epidemii

ZARZĄDZENIE NR 43/2020

Wójta Gminy Tarnawatka

z dnia 3 listopada 2020 roku

w sprawie określenia zasad funkcjonowania Urzędu Gminy Tarnawatka w okresie stanu epidemii

Na podstawie art. 31, art. 33 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 207 i art. 2071 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz § 24 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.1758, 797,1829,1871,1917,1931), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Do 04.12.2020 r. Urząd Gminy Tarnawatka zostaje zamknięty dla Interesantów, z wyjątkiem zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, do których należą sprawy z zakresu:

 1. rejestracji stanu cywilnego,

 2. ewidencji ludności i dowodów osobistych,

 3. świadczeń usług komunalnych,

 4. podatków.

2. Sprawy wymienione w ust. 1, będą załatwiane po uprzednim kontakcie telefonicznym lub kontakcie elektronicznym, pod następującymi numerami telefonów i adresami mailowymi:

84 662 47 10- centrala, Sekretariat Urzędu Gminy Tarnawatka

tel. wewnętrzne:

- 34- zarządzanie kryzysowe,

- 45- ewidencja ludności i USC,

- 44- odpady, woda i kanalizacja, ochrona środowiska,

- 43- podatki,

- 41- księgowość,

- 36- zagospodarowanie przestrzenne, drogi, inwestycje i nieruchomości,

- 35- działalność gospodarcza,

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 2

Sprawy inne, niż wymienione w § 1, załatwiane będą za pośrednictwem:

 1. platformy ePUAP www.epuap.gov.pl,

 2. Elektronicznej Skrzynki Podawczej:/o5k808evo5/SkrytkaESP.

§ 3

Wszelkie płatności (podatki, opłaty itp.) mogą być dokonywane wyłącznie w sposób elektroniczny lub za pośrednictwem placówek pocztowych.

§ 4

1. Obsługa interesantów w Urzędzie, w sprawach o których mowa § 1, odbywać się będzie przy zachowaniu zasady, że w tym samym czasie, przy jednym stanowisku obsługi interesanta, może przebywać 1 osoba (nie licząc pracownika urzędu), z zastrzeżeniem § 24 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

2. Wyznacza się 3 stanowiska obsługi interesanta, usytuowane na parterze, pierwszym i drugim piętrze budynku urzędu gminy.

3. Interesanci będą kierowani do wyznaczonych stanowisk obsługi, pojedynczo.

4. Osoby wykonujące bezpośrednią obsługę interesantów, w czasie jej wykonywania, są zobowiązanie do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski lub maseczki.

§ 5

1. Do odwołania każda osoba wchodząca do Urzędu (interesanci i pracownicy) zobowiązana jest do:

 1. poddania się pomiarowi temperatury, dokonywanemu przez wyznaczoną osobę,

 2. dezynfekcji rąk,

 3. zakrywania ust i nosa przy użyciu maski lub maseczki z zastrzeżeniem § 27 ust. 3 pkt 2), 3) i 4) oraz ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

2. Do 04.12.2020 r. zabrania się wstępu do budynku Urzędu osobom, które:

 1. nie poddadzą się wymogom wskazanym w ust.1,

 2. u których po dokonaniu pomiaru temperatury urządzenie pomiarowe wskaże temperaturę ciała wyższą niż 38oC,

 3. mają objawy chorobowe COVID-19 takie jak: kaszel, duszności, utratę węchu i/lub smaku,

 4. są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,

 5. w okresie ostatnich 10 dni:

 1. miały bliski kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, lub

 2. miały bliski kontakt z osobą objętą kwarantanną.

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 7a/2020 Wójta Gminy Tarnawatka z dnia 17 marca 2020 roku.

§ 7

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnawatka oraz na stronie internetowej Gminy Tarnawatka.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Tarnawatka.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Piotr Pasieczny

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-04 12:15:17
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2020-11-04 12:09:44
Odsłon: 7426
Dziennik zmian

ZARZĄDZENIE NR 14/08 w sprawie: przyznania dotacji z budżetu gminy Tarnawatka organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2008 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i s

ZARZĄDZENIE NR 14/08

WÓJTA GMINY TARNAWATKA

z dnia 25 kwietnia 2008 roku

 

 

w sprawie: przyznania dotacji z budżetu gminy Tarnawatka organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2008 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

                   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 późn. zm.), po uwzględnieniu opinii Komisji Opiniującej zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przyznaję dotację z budżetu gminy na realizację zadań publicznych w 2008 roku następującym podmiotom:

Gminnemu Klubowi Sportowemu Tarnawatka w kwocie 23 000 zł

 

§ 2

Warunki udzielania dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconych zadań określi szczegółowo umowa zawarta z w/w podmiotem.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-23 11:57:53
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 9926
Dziennik zmian

Zarządzenie Nr 4/2008 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok. w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok. Na podstawie art.186 ust.1 ustawy

  Zarządzenie Nr 4/2008

Wójta Gminy Tarnawatka

   z dnia 15 stycznia 2008 roku

 

 

w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.

 

Na podstawie art.186 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz  uchwały Rady Gminy  nr XII/76/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: Uchwalenia budżetu gminy  Tarnawatka na 2008 rok, zarządzam co następuje:

 

                                                    § 1

 

Ustala się układ wykonawczy budżetu gminy na 2008 rok zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

                                                    § 2

 

Wykonanie zarządzenia  powierza się Skarbnikowi gminy.

 

                                                   § 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-23 11:55:06
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 9793
Dziennik zmian

Zarządzenie w sprawie rzeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy.

Zarządzenie Nr 7/06 Wójta Gminy Tarnawatka z dnia 10 marca 2006 roku

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami); zarządzam co następuje:

§ 1


1. Niniejsze zarządzenie określa zasady przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2006 następujących zadań:
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach międzyklubowych poza gminą,
• organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, 1
• organizacja zawodów gminnych (w piłce nożnej) o Puchar Wójta Gminy.
2. Konkurs ofert ogłaszany jest przez Wójta Gminy Tarnawatka w prasie lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnawatka.
3. Łączna planowana wysokość środków publicznychprzeznaczonych na realizację w/w zadania wynosi 30000 złotych.

§ 2


Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3


1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania publicznego (Dz.U. Nr 264 poz. 2207), bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój Nr 16.
2. Termin składania ofert określony zostanie w ogłoszeniu o konkursie, z tym, że nie może być on krótszy niż 30 dni od daty ogłoszenia.
3. Warunkiem rozpatrzenia oferty o dotację jest w szczególności:
• terminowe jej złożenie,
• zamieszczenie w formularzu oferty wymaganych informacji,
• dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru, dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
• przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku prowadzenia działalności przez krótszy okres, za ten okres,
• załączenie aktualnego statutu.

§ 4


1. Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględnia się w szczególności:
• możliwości realizacji zadania przez uprawnione podmioty,
• zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób,
• ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
• zadeklarowany udział własnych środków finansowych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
• analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
• wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
2. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne pod względem wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie będą rozpatrywane ze względów formalnych. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

§ 5


1. Oceny złożonych ofert dokona Zespół Opiniujący w składzie:
• Marian Szałapski,
• Małgorzata Iwanicka,
• Magdalena Wnuk.
2. Zespół Opiniujący, w ciągu 3 dni od upływu terminu, o którym mowa w § 3 pkt 2, przedstawi Wójtowi Gminy propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 6


Wyniki konkursu oraz warunki realizacji zadania zostaną podane do publicznej wiadomości, w terminie 7 dni od daty określonej w § 3 pkt 2.

§ 7


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 8


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-23 11:54:02
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 9881
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.