INFORMACJA

o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnawatka w roku szkolnym 2022/2023 oraz kryteriach branych pod uwagę w tych postępowaniach oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

Lp.

Czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2022

do 08.04.2022

od 04.05.2022 do 13.05 2022

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 08.04.2022

do 15.04.2022

od 16.05.2022

do 20.05.2022

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20.04.2022

25.05.2022

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 20.04.2022

do 28.04.2022

od 26.05.2022

do 03.06.2022

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.04.2022

10.06.2022

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym pozostaną wolne miejsce dopuszcza się przyjęcie kandydata do końca sierpnia 2022 roku.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 obowiązują kryteria i zasady określone w art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz.U, 2021 poz. 1082) oraz

Uchwale nr XXVI/187/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Tarnawatka, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Zgodnie z cyt. Uchwałą kryteria, liczba punktów za ich spełnienie oraz dokumenty na ich potwierdzenie, przedstawiają się następująco:

L. p.

Kryterium

liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1

Pozostawanie rodziców/opiekunów prawnych, w tym samotnie wychowujących dziecko, w stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej

2

oświadczenie

2

Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu

1

oświadczenie

3

Kandydat, którego rodzice korzystają z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1

zaświadczenie z GOPS

4

Kandydat, którego rodzina objęta jest nadzorem kuratorskim lub asystentem rodziny

1

oświadczenie

Piotr Pasieczny

Wójt Gminy

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.