OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Na podstawie art. 11 pkt. 7 i art. 8d ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2021 r. poz. 741, ze mianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze mianami), w związku z Uchwałą Nr XV/119/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka, Uchwałą Nr XIX/142/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka, Uchwałą Nr XIX/144/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka oraz Uchwałą Nr XX/150/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka,

w dniach od 09.02.2022 r. do 02.03.2022 r.

w budynku Urzędu Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pok. nr 2

w godz. 800 - 1300

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.03.2022 r.,
o godz. 10.00-10.30, w UG Tarnawatka ul. Lubelska 39, pok. nr 7.

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 w związku z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2021 r. poz. 741, ze zmianami), każdy, kto kwestionuje rozwiązania przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi. Uwagi dotyczące projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnawatka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2022 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zmianami), uwagi dotyczące prognozy, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnawatka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2022. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka, pok. nr 2 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnawatka.

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) będzie również w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnawatka pod adresem: http://www.tarnawatka.bip.mbnet.pl

W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 zapoznanie się z formą papierową przedmiotowego projektu zmiany planu i prognozy, w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka jest po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr telefonu 84 662 47 10.

Wójt Gminy Tarnawatka

Dokumentacja do pobrania

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.