fds logotypy

 DOFINANSOWANO Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

 

Gmina Tarnawatka w 2021 roku realizuje zadanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa projektu: „Budowa drogi gminnej nr 111569L od km 1+530 do km 2+443 w miejscowości Tarnawatka”

Kwota dofinansowania: 1 151 036,24 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 821 818,25 zł

Cele projektu: Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej nr 111569L w km do 1+530 do km 2+443. Szerokość pasa ruchu w km od 1+530 do km 2+070 wyniesie 2,75m (szerokość jezdni 5,50m), w km od 2+070 do km 2+443 wyniesie 3,00m (szerokość jezdni 6,00m). W ramach zadania przebudowane zostanie skrzyżowanie z droga powiatowa nr 3505L

 

Planowane efekty: Podniesienie standardów drogi – stan docelowy drogi: Klasa techniczna drogi - „L”, Typ przekroju normalnego – szlakowy ze spadkiem dwustronnym, Liczba jezdni – 1, Liczba pasów ruchu – 2, Szerokość projektowanej jezdni – 5,50/6,00m, Pobocza utwardzone – szerokości min 0,75m, Nawierzchnia drogi bitumiczna, Kategoria ruchu – KR-2, dopuszczalne obciążenie 80kN/oś, oświetlenie uliczne na odcinku 550m.

Elementy drogi planowane do realizacji w ramach zadania - przebudowa drogi gminnej klasy L o dł. 913,00 m (pas ruchu o szer. 2,75/3,00m), Pobocza utwardzone – od dł. 913m (o szer. min. 0,75m po obu stronach drogi). Przebudowa 1 skrzyżowania z droga powiatową nr 3505L. Budowa 3 przepustów. Kompletne nowe oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie uliczne na długości 550m.

Przebudowa drogi przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkańców, podniesie atrakcyjność miejscowości Tarnawatka pod względem gospodarczym (tereny inwestycyjne) i turystycznym. Poprawi dostępność komunikacyjną do dużego kompleksu gruntów ornych na granicy miejscowości Tarnawatka, Pauczne i Sumin (ograniczy ilość zdarzeń komunikacyjnych związanych z ruchem pojazdów rolniczych na tych drogach). Usprawnieniu ulegnie wykonywanie zadań o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli: bezpieczny i szybki dojazd służb państwowych (tj.: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe) do potrzebujących obywateli. Poprawie ulegnie dostęp do instytucji publicznych: Urzędu Gminy Tarnawatka, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Tarnawatce, kościoła, cmentarza parafialnego, świetlicy wiejskiej, sklepów spożywczych i punktów usług dla ludności. Skrócony zostanie czas dojazdu dzieci i osób dorosłych komunikacją zbiorową z miejscowości Tarnawatka do Tomaszowa Lubelskiego i Zamościa. Zapewniony zostanie bezpieczny dostęp mieszkańców do przystanków komunikacji zbiorowej znajdujących się przy drodze krajowej nr 17.

Przebudowa drogi wpłynie na poprawę dostępności do terenów inwestycyjnych położonych w miejscowości Tarnawatka. W MPZP tereny te określone są jako: 17 UR, UI – tereny usług komercyjnych (rzemiosło, usługi inne) - powierzchnia około 4 ha; 16 P - teren usług rzemiosła - młyn elektryczny; P/U - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy usługowej - o powierzchni około 4 ha. Łączna powierzchnia terenów inwestycyjnych położonych przy planowanej do przebudowy drodze wynosi około 9 ha. Poprawi się także bezpieczeństwo prowadzenia działalności rolniczej i ułatwiony zostanie dostęp do dużego kompleksu gruntów ornych. Przeniesienie ruchu pojazdów rolniczych z drogi powiatowej nr 3505L oraz drogi krajowej nr 17 bezpośrednio wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz znacząco zmniejszy ilość zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów rolniczych na tych drogach. Planowana do przebudowy droga zapewni dostępność terenów inwestycyjnych do dróg wyższej kategorii tj. drogi powiatowej nr 3505L a następnie drogi krajowej nr 17. Poprzez przebudowę drogi nastąpi rozwój trenów inwestycyjnych bezpośrednio do niej przylegających, co będzie miało duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego gminy Tarnawatka oraz powiatu tomaszowskiego (nowe miejsca pracy).

Harmonogram realizacji projektu:

 1. Wyłonienie wykonawcy: w dniu 09.08.2021 rok (data podpisania umowy) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę: PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik
 2. Harmonogram realizacji zadania:
 1. Roboty przygotowawcze – termin realizacji od 08.2021 do 09.2021
 2. Roboty ziemne – termin realizacji od 08.2021 do 09.2021
 3. Odwodnienie korpusu drogowego - termin realizacji od 08.2021 do 09.2021
 4. Podbudowy – termin realizacji od 09.2021 do 10.2021
 5. Nawierzchnie – termin realizacji od 09.2021 do 10.2021
 6. Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu - termin realizacji od 09.2021 do 10.2021
 7. Inne roboty – termin realizacji od 09.2021 do 10.2021
 8. Elementy ulic – miejsca postojowe - termin realizacji od 09.2021 do 10.2021
 9. Urządzenia zabezpieczające - termin realizacji od 09.2021 do 10.2021
 10. Branża elektryczna - termin realizacji od 08.2021 do 09.2021
 11. Rozbiórka elementów dróg – termin realizacji od 08.2021 do 09.2021
 12. Umocnienie rowów - termin realizacji od 09.2021 do 10.2021

Termin zakończenia prac (zgodnie z umową z wykonawcą): do 29 października 2021 roku

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.