O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

 

 Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionego lokalu:

 

  1. Lokal użytkowy w miejscowości Tarnawatka (budynek przystanku  ) o powierzchni ogólnej 18 m²

Cena wywoławcza wynosi 165,00 zł  miesięcznie  plus należny podatek VAT.

Minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej

 

        Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2011 r. o godz. 9.00

w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39.

 

     Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Tarnawatka 23963910642003640000260008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim Oddział w Tarnawatce do dnia 24 maja 2011 roku

 

Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy. Innym uczestnikom wadium ulega zwrotowi.

 

 Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu.

Tarnawatka 2011-05-19

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.