O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G UWójt Gminy Tarnawatka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

  1. działka o numerze ewidencyjnym 268 o powierzchni ogólnej 3.4980 ha uwidoczniona w KW ZA1T/00045560/2 położona w obrębie ewidencyjnym miejscowości Tarnawatka

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – tereny usług

Cena wywoławcza 390.700,00,- zł.

Wadium należy wpłacić w kwocie 39.100,00zł.

Cena zawiera podatek VAT

Minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2014 roku o godz.9,00 w Urzędzie Gminy Tarnawatka.

W przetargu mogą brać uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

* w przypadku osób fizycznych -dowodu tożsamości, stosownych pełnomocnictw,

* w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , a podlegających wpisowi do rejestru – aktualnego wpisu z właściwego rejestru ,stosownych pełnomocnictw,dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot ( aktualność wpisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie , w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu)


Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.


Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Tarnawatka 23963910642003640000260008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub Oddział w Tarnawatce.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 14 sierpnia 2014 r.


Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego gminy Tarnawatka.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaż nieruchomości.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu , zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg jest ważny , jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 

Cena sprzedaż nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Wszystkie koszty związane ze sporządzaniem umowy notarialnej pokrywa nabywca.

Wznowienie lub okazanie granic nabywanej nieruchomości może nastąpić tylko na koszt nabywcy.

Miejsce i termin zawarcia umowy notarialnej wskazuje sprzedający.

Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje, dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście   w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 (pokój nr 2) lub pod numerem telefonu (84) 66247-10 w godzinach urzędowania od 7oo -15oo.Tarnawatka, 2014-07-04

Wójt

Piotr PasiecznyBrak załączników.

Brak informacji o zmianach.