Zarządzenie Nr 1/2024

Wójta Gminy Tarnawatka

z dnia 19 stycznia 2024 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnawatka w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały Nr XLVI/328/2023 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnawatka w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przewidzianych do realizacji w 2024 roku.

2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury fizycznej, określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. Zleca się realizację zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 w formie wspierania wykonywania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Tarnawatka

Piotr Pasieczny

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2024 Wójta Gminy Tarnawatka z dnia 19 stycznia 2024 roku

 

 

 

Wójt Gminy Tarnawatka

działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2024 roku

1. Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

  1. upowszechnianie kultury fizycznej, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą;

  2. organizacja i koordynacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym i regionalnym.

2. Na realizację zadania przewidziana jest kwota 15 000,00 zł. (słownie: piętnascie tysięcy złotych).

3. Zasady przyznawania dotacji na powyższe zadania:

a) do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku w zakresie wyżej wymienionych zadań na terenie gminy bądź dla mieszkańców gminy Tarnawatka,

b) oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

c) oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

4. Termin i warunki realizacji zadania:

Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej winny być wykonane do dnia 31 grudnia 2024 roku.

5. Termin składania ofert:

Oferty na realizację zadania należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka, pok. nr 16 (sekretariat), 22-604 Tarnawatka, ul. Lubelska 39, lub przesłać pocztą pod wskazany adres w terminie do dnia 12 luty 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.”.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Oferty rozpatruje i ocenia Komisja powołana przez Wójta Gminy Tarnawatka biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a) zgodność tematyki i zakresu oferty z zadaniem, na realizację którego jest ogłoszony konkurs oraz celami statutowymi oferenta,

b) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie, dotychczasową współpracę wnioskodawcy z samorządem,

c) ocena spójności celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem,

d) finansowe-koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji pod kątem ich celowości, efektywności wykonania oraz udział środków własnych i innych źródeł finansowania,

e) sprawdzenie oferty pod względem rachunkowym,

f) dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, a także przewidziana liczba odbiorców.

8. W roku 2023 zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizował Gminny Klub Sportowy Tarnawatka kosztem 10 000 zł. (słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100). Kwota ta w całości była dotacją Urzędu Gminy Tarnawatka.

9. Uruchomienie środków na realizację zadania w 2024 r. nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Tarnawatka, a Wnioskodawcą.

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 19 styczeń 2024 13:32 Łukasz Litwińczuk
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 styczeń 2024 13:35 Łukasz Litwińczuk
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 styczeń 2024 13:35 Łukasz Litwińczuk
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 styczeń 2024 13:35 Łukasz Litwińczuk