Tarnawatka 2017-02-23

IR. 6220.1.2017.AC

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

Wójt Gminy Tarnawatka

zawiadamia, że w dniu 23.02.2017r. została wydana Decyzja Nr IR.6220.1.2017.AC o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3505L Tarnawatka - Werechanie na odcinku długości 8,900 km.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Ĺšrodowiska w Lublinie oraz opinią Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, w budynku Urzędu Gminy Tarnawatka w pokoju nr 1 (I piętro).

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tarnawatka http://tarnawatka.bip.mbnet.pl/, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tarnawatce, Urzędu Gminy Rachanie oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Tarnawatka, Huta Tarnawacka, Tymin, Werechanie.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.