ZARZĄDZENIE NR 14/08

WÓJTA GMINY TARNAWATKA

z dnia 25 kwietnia 2008 roku

 

 

w sprawie: przyznania dotacji z budżetu gminy Tarnawatka organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2008 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

                   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 późn. zm.), po uwzględnieniu opinii Komisji Opiniującej zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przyznaję dotację z budżetu gminy na realizację zadań publicznych w 2008 roku następującym podmiotom:

Gminnemu Klubowi Sportowemu Tarnawatka w kwocie 23 000 zł

 

§ 2

Warunki udzielania dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconych zadań określi szczegółowo umowa zawarta z w/w podmiotem.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.