Zarządzenie Nr 4/2008

Wójta Gminy Tarnawatka

   z dnia 15 stycznia 2008 roku

 

 

w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.

 

Na podstawie art.186 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz  uchwały Rady Gminy  nr XII/76/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: Uchwalenia budżetu gminy  Tarnawatka na 2008 rok, zarządzam co następuje:

 

                                                    § 1

 

Ustala się układ wykonawczy budżetu gminy na 2008 rok zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

                                                    § 2

 

Wykonanie zarządzenia  powierza się Skarbnikowi gminy.

 

                                                   § 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.