Zarządzenie Nr 7/06 Wójta Gminy Tarnawatka z dnia 10 marca 2006 roku

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami); zarządzam co następuje:

§ 1


1. Niniejsze zarządzenie określa zasady przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2006 następujących zadań:
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach międzyklubowych poza gminą,
• organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, 1
• organizacja zawodów gminnych (w piłce nożnej) o Puchar Wójta Gminy.
2. Konkurs ofert ogłaszany jest przez Wójta Gminy Tarnawatka w prasie lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnawatka.
3. Łączna planowana wysokość środków publicznychprzeznaczonych na realizację w/w zadania wynosi 30000 złotych.

§ 2


Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3


1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania publicznego (Dz.U. Nr 264 poz. 2207), bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój Nr 16.
2. Termin składania ofert określony zostanie w ogłoszeniu o konkursie, z tym, że nie może być on krótszy niż 30 dni od daty ogłoszenia.
3. Warunkiem rozpatrzenia oferty o dotację jest w szczególności:
• terminowe jej złożenie,
• zamieszczenie w formularzu oferty wymaganych informacji,
• dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru, dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
• przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku prowadzenia działalności przez krótszy okres, za ten okres,
• załączenie aktualnego statutu.

§ 4


1. Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględnia się w szczególności:
• możliwości realizacji zadania przez uprawnione podmioty,
• zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób,
• ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
• zadeklarowany udział własnych środków finansowych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
• analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
• wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
2. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne pod względem wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie będą rozpatrywane ze względów formalnych. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

§ 5


1. Oceny złożonych ofert dokona Zespół Opiniujący w składzie:
• Marian Szałapski,
• Małgorzata Iwanicka,
• Magdalena Wnuk.
2. Zespół Opiniujący, w ciągu 3 dni od upływu terminu, o którym mowa w § 3 pkt 2, przedstawi Wójtowi Gminy propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 6


Wyniki konkursu oraz warunki realizacji zadania zostaną podane do publicznej wiadomości, w terminie 7 dni od daty określonej w § 3 pkt 2.

§ 7


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 8


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.