ZARZĄDZENIE NR 43/2020

Wójta Gminy Tarnawatka

z dnia 3 listopada 2020 roku

w sprawie określenia zasad funkcjonowania Urzędu Gminy Tarnawatka w okresie stanu epidemii

Na podstawie art. 31, art. 33 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 207 i art. 2071 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz § 24 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.1758, 797,1829,1871,1917,1931), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Do 04.12.2020 r. Urząd Gminy Tarnawatka zostaje zamknięty dla Interesantów, z wyjątkiem zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, do których należą sprawy z zakresu:

 1. rejestracji stanu cywilnego,

 2. ewidencji ludności i dowodów osobistych,

 3. świadczeń usług komunalnych,

 4. podatków.

2. Sprawy wymienione w ust. 1, będą załatwiane po uprzednim kontakcie telefonicznym lub kontakcie elektronicznym, pod następującymi numerami telefonów i adresami mailowymi:

84 662 47 10- centrala, Sekretariat Urzędu Gminy Tarnawatka

tel. wewnętrzne:

- 34- zarządzanie kryzysowe,

- 45- ewidencja ludności i USC,

- 44- odpady, woda i kanalizacja, ochrona środowiska,

- 43- podatki,

- 41- księgowość,

- 36- zagospodarowanie przestrzenne, drogi, inwestycje i nieruchomości,

- 35- działalność gospodarcza,

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 2

Sprawy inne, niż wymienione w § 1, załatwiane będą za pośrednictwem:

 1. platformy ePUAP www.epuap.gov.pl,

 2. Elektronicznej Skrzynki Podawczej:/o5k808evo5/SkrytkaESP.

§ 3

Wszelkie płatności (podatki, opłaty itp.) mogą być dokonywane wyłącznie w sposób elektroniczny lub za pośrednictwem placówek pocztowych.

§ 4

1. Obsługa interesantów w Urzędzie, w sprawach o których mowa § 1, odbywać się będzie przy zachowaniu zasady, że w tym samym czasie, przy jednym stanowisku obsługi interesanta, może przebywać 1 osoba (nie licząc pracownika urzędu), z zastrzeżeniem § 24 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

2. Wyznacza się 3 stanowiska obsługi interesanta, usytuowane na parterze, pierwszym i drugim piętrze budynku urzędu gminy.

3. Interesanci będą kierowani do wyznaczonych stanowisk obsługi, pojedynczo.

4. Osoby wykonujące bezpośrednią obsługę interesantów, w czasie jej wykonywania, są zobowiązanie do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski lub maseczki.

§ 5

1. Do odwołania każda osoba wchodząca do Urzędu (interesanci i pracownicy) zobowiązana jest do:

 1. poddania się pomiarowi temperatury, dokonywanemu przez wyznaczoną osobę,

 2. dezynfekcji rąk,

 3. zakrywania ust i nosa przy użyciu maski lub maseczki z zastrzeżeniem § 27 ust. 3 pkt 2), 3) i 4) oraz ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

2. Do 04.12.2020 r. zabrania się wstępu do budynku Urzędu osobom, które:

 1. nie poddadzą się wymogom wskazanym w ust.1,

 2. u których po dokonaniu pomiaru temperatury urządzenie pomiarowe wskaże temperaturę ciała wyższą niż 38oC,

 3. mają objawy chorobowe COVID-19 takie jak: kaszel, duszności, utratę węchu i/lub smaku,

 4. są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,

 5. w okresie ostatnich 10 dni:

 1. miały bliski kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, lub

 2. miały bliski kontakt z osobą objętą kwarantanną.

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 7a/2020 Wójta Gminy Tarnawatka z dnia 17 marca 2020 roku.

§ 7

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnawatka oraz na stronie internetowej Gminy Tarnawatka.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Tarnawatka.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Piotr Pasieczny

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.