fds logotypy

 

Gmina Tarnawatka w 2020 roku realizuje zadanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego pod nazwą „Fundusz Dróg Samorządowych”

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 111574L od drogi powiatowej nr 3504L do miejscowości Podhucie, długości 3,574km”

Kwota dofinansowania: 767515,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1535031,00 zł

Cele projektu: Przebudowa drogi na odcinku 3574 m od km 0+000,00 do km 2+977,84 oraz od km 3+066,15 do km 3+662,35. Przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 3504L. Budowa przepustu w km 0+077,61 km.

Planowane efekty: Podniesienie standardów drogi - docelowo: klasa techniczna drogi - „D”, prędkość projektowana – 30,00km/ha, typ przekroju normalnego – szlakowy ze spadkiem jednostronnym, liczba jezdni – 1, liczba pasów ruchu – 1, szerokość projektowanej jezdni – 3,50m, na mijankach – 5,00m, pobocza utwardzone – szerokości min 0,75m, kategoria ruchu – KR-2. Przebudowa drogi przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkańców, podniesie atrakcyjność miejscowości Podhucie pod względem gospodarczym (tereny inwestycyjne) i turystycznym (duży kompleks leśny). Poprawi dostępność komunikacyjną do dwóch dużych kompleksów użytków rolnych w miejscowości Podhucie i miejscowościach Wieprzów Tarnawacki i Wieprzów Ordynacki z pominięciem drogi wojewódzkiej nr 850 i drogi krajowej nr 17 (ograniczy ilość zdarzeń komunikacyjnych związanych z ruchem pojazdów rolniczych na tych drogach). Usprawnieniu ulegnie wykonywanie zadań o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli: bezpieczny i szybki dojazd służb państwowych (tj.: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe) do potrzebujących obywateli. Poprawie ulegnie dostęp do instytucji publicznych: Urzędu Gminy, szkół (na terenie Gminy jak też poza nią), kościołów, ośrodka zdrowia, świetlic wiejskich, sklepów itp. Skrócony zostanie czas dojazdu dzieci i osób dorosłych komunikacją zbiorową z miejscowości Podhucie do centrum Gminy jak też do miasta powiatowego Tomaszów Lubelski.

Harmonogram realizacji projektu:

  1. Wyłonienie wykonawcy: w dniu 12.06.2020 rok (data podpisania umowy) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski
  2. Harmonogram realizacji zadania:
  1. Roboty przygotowawcze – termin realizacji od 06.2020 do 07.2020
  2. Roboty ziemne – termin realizacji od 07.2020 do 08.2020
  3. Podbudowy – termin realizacji od 07.2020 do 08.2020
  4. Nawierzchnie – termin realizacji od 08.2020 do 09.2020
  5. Zjazdy – termin realizacji od 08.2020 do 09.2020
  6. Przepust w km 0+077,61 – termin realizacji od 07.2020 do 08.2020
  7. Oznakowanie – termin realizacji od 09.2020 do 10.2020

Termin zakończenia prac (zgodnie z umową z wykonawcą): do 30 października 2020 roku

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.