Tarnawatka 2005-03-14 Or.0052-1/2/05

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2005 roku o godzinie 10, w sali Publicznego Gimnazjum w Tarnawatce odbędzie się XXIII sesja IV kadencji Rady Gminy Tarnawatka z proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad sesji. 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji. 6. Odczytanie projektu budżetu gminy na rok 2005. 7. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. 8. Odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy oraz wniosków radnych. 9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 10. Odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji i Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosków radnych. 11. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 12. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2005. 13. Podjęcie uchwał w sprawach: • wprowadzenia zmian w statucie GOPS • zatwierdzenia taryf na dostarczanie wody, • określenia dochodów własnych jednostek budżetowych gminy jakie mogą być gromadzone na rachunku dochodów własnych, • uchwalenia regulaminu udzielania pomocy socjalnej dla uczniów, • wniosku o zmianę nazwy miejscowości, • ustalenia wynagrodzenia Wójta. 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 15.Wolne wnioski i zapytania. 16.Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Kurylak

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.