Logo PROW 2014-2020

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

W 2016 roku Gmina Tarnawatka rozpoczęła realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111562L na odcinkach: ulica Kamienna o długości 758,00mb, ulica Kniazie o długości 376,00mb, łącznik ulicy Kniazie i ulicy Wola o długości 263,00mb w miejscowości Tarnawatka, Gmina Tarnawatka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędność energii”, „Budowa i modernizacja dróg lokalnych”.

 

Głównym celem projektu jest Przebudowa drogi gminnej nr 111562L na odcinkach ulica Kamienna od km 0+008,00 do km 0+766,00 o długości 758,00m, ulica Kniazie od km 0+000,00 do km 0+376,00 o długości 376,00m oraz łącznik ulicy Kniazie i ulicy Wola od km 0+000,00 do km 0+263,00 o długości 263,00m w celu skrócenia dojazdu do budynków użyteczności publicznej oraz zbytków i miejsc atrakcyjnych turystycznie

 

Zakres projektu obejmuje:

 1. Roboty przygotowawcze

 2. Roboty ziemne

 3. Przepusty

 4. Podbudowę

 5. Nawierzchnię

 6. Chodniki

 7. Zjazdy

 8. Roboty wykończeniowe

 9. Oznakowanie pionowe i poziome

 10. Utwardzenie poboczy

 11. Projekt budowlany

 12. Inspektora nadzoru

 

Termin realizacji projektu:

 

Umowę o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Tarnawatka a Zarządem Województwa Lubelskiego podpisano dnia 04.07.2016 rok.

 

Planowany termin realizacji 2017 rok

 

Wartość projektu:

 

Całkowita planowana wartość projektu wg umowy i aneksu nr 1 789 124,30 PLN

 

Kwota planowanej refundacji z EFRROW wg umowy i aneksu nr 1 502 119,00 PLN

 

 

Wszelkich informacji udziela:

Pan Marek Tyrka

Urząd Gminy Tarnawatka

ul. Lubelska 39

22-604 Tarnawatka

tel (0-84) 662 47 10

fax. (0-84) 662 47 24

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.