Tarnawatka 2010-06 -17

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XXXI sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu
24 czerwca 2010 roku o godzinie 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie gminy,
 • udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Tarnawatka dla Gminy Wilków
 • przedłużenia na okres od dnia 01.07.2010 r. do dnia 31.03.2011 r. taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 • zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie obrad sesji.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.