Tarnawatka 2004-09-14

 Or.0052-1/18/03

      ZAWIADOMIENIE

          Zawiadamiam, że w dniu 22 września 2004 roku o godzinie 12, w sali Publicznego Gimnazjum w Tarnawatce odbędzie się XVIII sesja IV kadencji Rady Gminy Tarnawatka z proponowanym porządkiem obrad:

 1.     Otwarcie obrad sesji.

2.     Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.     Interpelacje i zapytania radnych.

5.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.

6.     Przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.

7.     Podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmian w budżecie gminy na 2004 rok,
  • zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych,
  • uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Tarnawatka, 
  • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004,
  • zasad zwrotu wydatków na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów i wychowanków przedszkola,
  • określenia warunków przyznawania, ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad ich pobierania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.

8.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.     Wolne wnioski i zapytania.

10. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

 Krzysztof Kurylak

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.