Tarnawatka 2009-09-23

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XXIV sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 30 września 2009 roku o godzinie 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Złożenie ślubowania przez radnego.

3. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.

7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2009 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmian w budżecie gminy,
  • zgody na udzielanie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości,
  • upoważnienia Wójta do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Wieprzów Tarnawacki, Wieprzów Ordynacki - Gmina Tarnawatka oraz Wieprzowe Jezioro - Gmina Tomaszów Lubelski",
  • powołania stałych komisji Rady Gminy.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11.  Zakończenie obrad sesji.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.