Tarnawatka 2004-11-10
Or. 0052-1/19/04

ZAWIADOMIENIE-ZAPROSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. Zmianami) zwołuję XIX sesję IV kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 19 listopada 2004 roku o godzinie 13 w sali Publicznego Gimnazjum w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:


1.Otwarcie obrad sesji.
2.Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
< 3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
- zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
- zmian w budżecie gminy na rok 2004,
- ustalenia czasu pracy placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie Gminy Tarnawatka,
- zbycia nieruchomości,
- trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zaleconego zadania,
- obwieszczenie o sprostowaniu błędów w ogłoszonym Dz. Urzęd. Woj. Lubelskiego nr 94, poz. 57 z dnia 8 czerwca 2004 r. tekście uchwały Nr XV/81/2004 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka.
7.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za rok 2003.
8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kurylak

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.