Tarnawatka, 2010-09-01

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XXXIII nadzwyczajną sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 03 września 2010 roku o godzinie 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja na temat budżetu Gminy Tarnawatka za I półrocze 2010 roku,
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie gminy,
 • udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Zielony Domek,
 • likwidacji jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych
  w Tarnawatce,
 • podziału gminy na stałe obwody głosowania.
 1. Zakończenie obrad sesji.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.