Tarnawatka, 2010-07-28

 

ZAWIADOMIENIE

 

          Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XXXII nadzwyczajną sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 29 lipca 2010 roku o godzinie 13.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian w budżecie gminy,
  • zmiany Uchwały Nr XXVIII/184/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku
    w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
  • zmiany Uchwały Nr XXXI/211/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 oraz RPO za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego
  • zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku
  1. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kurylak

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.