Tarnawatka 2009-03-06
ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XX sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 13 marca 2009 roku o godzinie 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:<Br>

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady

Gminy podjętych na poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

·    zmian w budżecie gminy,
·    uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Tarnawatka,
·    wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości,

·    zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Tymin na lata 2009-2015,

·    uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

·    uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,

·    określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Radę Gminy Tarnawatka,

·    zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnawatka,

·    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka,

·    przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka,

·    przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad sesji.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.