Tarnawatka 2008-06-12

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XV sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 20 czerwca 2008 roku o godzinie 12, w budynku GOPS w Tarnawatce, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy Tarnawatka podjętych na poprzedniej sesji.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

zmiany Uchwały Nr XII/78/07 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Radę Gminy Tarnawatka w roku 2008,

 • zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze,

 • zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości,

 • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

 1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie nadania nazwy ulicy.

 2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie sprzedaży nieruchomości.

 3. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy.

 4. Sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2007.

 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 6. Wolne wnioski i zapytania.

 7. Zakończenie obrad sesji.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.