Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawatka-Tartak dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Klub Seniora w gminie Tarnawatka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Tarnawatka 19.03.2019 rok

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro, Wójt Gminy Tarnawatka posiadający siedzibę w Tarnawatce, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, tel: (0-84) 6624710, fax: (0-84) 6624724. zaprasza do składania ofert cenowych na roboty budowlane:

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU DOSTAWY

Przedmiot zamówienia:

Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawatka-Tartak dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Klub Seniora w gminie Tarnawatka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Roboty budowlane:

 1. OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Zakres robót: Przystosowanie łazienki oraz pochylni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawatka-Tartak dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Lp.

Opis

Jedn.

przedm.

Ilość

1

ŁAZIENKA

 

 

1.d.1

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 – okno 100x150cm

szt.

1,000

2.d.1

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego – zamurowanie okna 100x150cm

m3

0,750

3.d.1

Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12cm

m2

16,650

4.d.1

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1

Szt.

1,000

5.d.1

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych , gazo i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2

m2

33,300

6.d.1

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej

m2

15,680

7.d.1

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2

21,682

8.d.1

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

m2

4,681

9.d.1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szkolone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1,6m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,25m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie

 

m2

1,827

10.d.1

(z VII) Gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie poziome

m2

4,681

11.d.1

( z IV) Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych o wym 30x30cm, gat.; antypoślizgowych na zaprawie klejowej

m2

4,681

12.d.1

(z IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x30cm na zaprawie klejowej

m

6,940

13.d.1

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm – wykucie bruzdy dla wykonania poziomu kanalizacyjnego w posadzce

m3

0,300

14.d.1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110mm w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

5,000

15.d.1

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110mm

szt.

1,000

16.d.1

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

10,000

17.d.1

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł

m

10,000

18.d.1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

2,000

19.d.1

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50mm

szt.

1,000

20.d.1

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

kpl.

1,000

21.d.1

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15mm

analogia: zawory do misek ustępowych

szt.

1,000

22.d.1

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

8,000

23.d.1

Izolacje rurociągów śr. 16mm otulinami PUR – jednowarstwowymi gr. 20mm (N)

m

8,000

24.d.1

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15m

szt.

1,000

25.d.1

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15mm

szt.

1,000

26.d.1

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15mm dla osób niepełnosprawnych

szt.

1,000

27.d.1

Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna – zestaw stelarz Geberit Duofix UP320 Sigma H112 z miską w.c. i deska sedesowa w.c. z wycięciem dla osób niepełnosprawnych lub równoważny

kpl.

1,000

28.d.1

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150dm3 – elektryczny podgrzewacz wody o poj. 80 dm3

kpl.

1,000

29.d.1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65mm)

m

10,000

30.d.1

Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych: Uchwyty do WC dla osób niepełnosprawnych mocowane do podłogi o długości 80cm, fi 32mm

 

szt.

1,000

31.d.1

Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych; Uchwyty do WC dla osób niepełnosprawnych mocowane do ścian uchylne o długości 70cm, fi 32mm

szt.

1,000

32.d.1

Dostarczenie i montaż uchwytu na papier toaletowy

szt.

1,000

33.d.1

Dostarczenie i montaż suszarki do rąk

szt.

1,000

34.d.1

Dostarczenie i montaż lustra ściennego

szt.

1,000

35.d.1

Montaż instalacji elektrycznej – oświetlenie + gniazdka + włączniki

szt.

1,000

2

POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

36.d.2

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej – na wejściu głównym

m2

7,680

37.d.2

Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce piaskowej

m

5,600

38.d.2

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20cm – koryto pod pochylnię

m2

12,240

39.d.2

Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II

m2

12,240

40.d.2

Ręczne zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie i poszerzeniach – grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm – koryto pod pochylnię

m2

12,240

41.d.2

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 15cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2

12,240

42.d.2

Wykopy wąsko przestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III – wykop pod murek pochylni z palisady 12x18x60cm

m3

0,648

43.d.2

Ławy z suchego betonu B-15 prostokątne szerokości do 0,6m – ręczne układanie betonu – dla umocowania palisady schodów – ubicie suchego betonu po obu stronach palisad

m3

1,133

44.d.2

Montaż elementów prefabrykowanych stopni schodów z palisad betonowych Nostalit lub równoważna 12x18x60cm w ławie

szt.

65,556

45.d.2

Balustrady pochylni dla osób niepełnosprawnych z rur stalowych z pochwytem na wysokości h=90 i 70cm malowane proszkowo

m

8,000

46.d.2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej – nawierzchnia pochylni

m2

3,600

47.d.2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej – nawierzchnia wejścia głównego z kostki brukowej betonowej z rozbiórki

m2

8,640

48.d.2

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 – drzwi wejściowe 98x203cm

szt.

1,000

49.d.2

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegł. Na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych – rozkucie poszerzenie otworu dla zamontowania drzwi aluminiowych

m3

0,324

50.d.2

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe o wym. 140x210cm

m2

2,940

51.d.2

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem-wap na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25cm – otynkowanie ościeży po wstawieniu drzwi aluminiowych

 

m

10,920

52.d.2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian – pomalowanie ościeży po wstawieniu drzwi aluminiowych

m2

5,460


Wspólny słownik zamówień (CPV):

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty zgodne z przedmiarami (załącznik nr 4)

 1. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:

Szczegółowe wymagania stawiane wykonawcy określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego

 1. OFERTY CZĘŚCIOWE

Nie ma możliwości składania ofert cenowych częściowych

 1. OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia – do końca kwietnia 2019 roku

7.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

7.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:

- nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub innymi Wykonawcami.

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.);

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w zapytaniu działalności

- posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia

7.2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia pkt 7.1. lit. A) Wykonawca złoży

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik Nr 2) oraz

na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia pkt 7.1. lit. A) – Wykonawca przedstawi odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

b) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zapytania ofertowego Wykonawca dołączy do oferty Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3)

7.3. Ocena spełnienia warunków

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

 1. DOKUMENTY KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY

 1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2)

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3)

 3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

 1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na adres Gmina Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka z dopiskiem: Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawatka-Tartak dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Klub Seniora w gminie Tarnawatka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w pokoju nr 16 (sekretariat) w terminie do 26.03.2019 rok do godziny 10 00. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka w pokoju nr 5 w dniu 26.03.2019 rok o godzinie 10 05.

 1. KRYTERIA WYBORU OFERT

Sposób oceny ofert: W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru

Opis sposobu obliczenia ceny:

Cn

Pc = ----------- x 100 x waga kryterium

Cob

Pc – liczba punktów przyznanych ofercie Wykonawcy za cenę

Cn – najniższa zaoferowana cena

Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej

Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

Cena, która przedstawi wykonawca jest ceną ryczałtową.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni (trzydzieści dni) od terminu składania ofert

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują drogą elektroniczną

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem – Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawatka-Tartak dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Klub Seniora w gminie Tarnawatka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytanie ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień na każde zapytanie.

 2. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Marek Tyrka, inspektor do spraw projektów europejskich i zamówień publicznych, tel: (0-84) 662 47 10 w 46, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 15 00

 3. Nie przewiduje się organizowania spotkania z Wykonawcami.

Obowiązek informacyjny RODO

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, Gmina informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku jest Wójt Gminy Tarnawatka posiadający siedzibę w Tarnawatce, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia przedmiotowej procedury rozeznania rynku;

 3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO;

 4. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną, w tym m.in. Województwu Lubelskiemu jako stronie umowy o dofinansowanie projektu i innym podmiotom kontrolującym wydatkowanie środków w ramach projektu;

 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu i wymagany okres przechowywania dokumentacji projektu;

 6. osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;

 7. osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa;

 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w przedmiotowej procedurze rozeznania rynku;

 9. podane dane osobowe nie będą poddawane automatyzowanemu podejmowaniu decyzji;

 10. Administrator dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

 1. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Wójt

Piotr Pasieczny

Załączniki:

 1. Zał. Nr 1 – Formularz oferty

 2. Zał. Nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 3. Zał. Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 4. Zał. Nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia – przedmiar robót

 5. Zał. Nr 5 – Wzór umowy

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-19 11:57:06
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2019-03-19 11:57:06
Odsłon: 75
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.