Dostawa wraz z montażem wyposażenia Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019

Tarnawatka 29.11.2018 rok

Gmina Tarnawatka 

ul. Lubelska 39

22-604 Tarnawatka

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro, Wójt Gminy Tarnawatka posiadający siedzibę w Tarnawatce, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, tel: (0-84) 6624710, fax: (0-84) 6624724. zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę:

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU DOSTAWY

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wraz z montażem wyposażenia Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Zakres dostawy:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wraz z montażem wyposażenia Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

Specyfikacja dostawy

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość

1

Tablica interaktywna wraz z projektorem ultrakrótkoogniskowym oraz niezbędnym okablowaniem

 1. Tablica interaktywna:

  1. obszar roboczy min. 77’’,

  2. proporcje obrazu 4:3,

  3. powierzchnia tablicy twarda, matowa, odporna na uszkodzenia,

  4. tablica w technologii dotykowej, optycznej

  5. możliwość pracy dwóch osób jednocześnie,

  6. funkcja rozpoznawania gestów,

  7. tablica wyposażona powinna być w półkę na pisaki,

  8. pisanie i sterowanie komputerem przez tablicę za pomocą dołączonych pisaków i za pomocą palca, dostarczyć należy min. 2 pisaki,

  9. podłączenie do komputera przez port USB

  10. waga urządzenia maksymalnie 25 kg

  11. gwarancja producenta min. 3 lata

  12. Wraz z urządzeniem dostarczyć program do przygotowywania i przeprowadzenie interaktywnych lekcji. Wszystkie wyspecyfikowane funkcje musi posiadać jedno oferowane oprogramowanie. Nie dopuszcza się realizacji funkcji przez kilka programów, które w sumie realizują wymaganą funkcjonalność. Producent musi gwarantować dostępność wszystkich opisanych niżej funkcjonalności co najmniej przez rok od daty dostarczenia programu. Wymaga się aby zaoferowane oprogramowanie można było pobrać z aktualnej strony dostawcy/producenta. Wybrane cechy oprogramowania do obsługi tablicy:

   1. obsługa 20 jednoczesnych dotknięć,

   2. wsparcie dla multitouch,

   3. obsługa gestów multitouch dla jednego lub wielu użytkowników jednocześnie,

   4. realizator ćwiczeń interaktywnych pozwalający w krótkim czasie tworzyć zajęcia interaktywne poprzez wybór rodzaju aktywności i graficznego szablonu do niej. Musi zawierać co najmniej dwie różnorodne aktywności oraz dwa różnorakie szablony graficzne wykorzystujące jako elementy ćwiczenia tekst i/lub obrazy. Pozwalać na zapis treści aktywności, w celu jej użycia w aktywności innego rodzaju. Umożliwia na losowy wybór ucznia na podstawie listy klasy. Przygotowane ćwiczenia mogą być rozwiązywane na tablicy lub monitorze interaktywnym lub indywidualnie przez uczniów na urządzeniach komputerowych.

   5. dostępne dla użytkowników co najmniej 500 gotowych lekcji przygotowanych w oprogramowaniu,

   6. własna przeglądarka stron WWW wstawiana do treści lekcji,

   7. prawy przycisk myszy dostępny na dwa różne sposoby,

   8. internetowa witryna społecznościowa z zasobami edukacyjnymi uruchamiana bezpośrednio z programu,

   9. narzędzia do tworzenia elektronicznych adnotacji, takich jak: różnokolorowe pisaki, nakreślacze, pisaki wielokolorowe, pióro stalówka, pióro pędzel, pióro kredka świecowa, predefiniowane kształty (linie, strzałki, figury geometryczne),

   10. funkcja przycinania wstawionego do treści lekcji obrazu,

   11. przywracanie strony do stanu z ostatniego zapisu pliku na dysku,

   12. eksport / import plików do/z formatu Common File Format, rozszerzenie pliku .iwb.

 2. Projektor ultrakrótkoogniskowy wraz z uchwytem montażowym:

  1. technologia LCD gwarantująca wierne odwzorowanie kolorów,

  2. siła światła min. 2 700 ANSI lumen zarówno w bieli, jak i w kolorze,

  3. rozdzielczość XGA,

  4. format 4:3 (zgodny z formatem oferowanej tablicy),

  5. kontrast min.10 000:1,

  6. stosunek projekcji max. 0,3:1, 

  7. żywotność lampy min. 5 000 godzin w trybie standard oraz min. 10 000 godzin w trybie eko2,

  8. możliwość prezentacji bez komputera, bezpośrednio z pamięci flash,

  9. min. 2 lata gwarancji na projektor i min. 6 miesięcy na lampę dla edukacji,

  10. min. 1 wejście cyfrowe HDMI, min. 1 wejście komputerowe D-sub 15 pin, min. 1 port USB,

  11. pilot z bateriami i niezbędne okablowanie.

 3. Niezbędne okablowanie zasilające oraz umożliwiające podłączenie komputera z zestawem

1 komplet

2

Projektor ultrakrótkoogniskowy

  1. technologia LCD gwarantująca wierne odwzorowanie kolorów,

  2. siła światła min. 2 700 ANSI lumen zarówno w bieli, jak i w kolorze,

  3. rozdzielczość XGA,

  4. format 4:3,

  5. kontrast min.10 000:1,

  6. stosunek projekcji max. 0,3:1, 

  7. żywotność lampy min. 5 000 godzin w trybie standard oraz min. 10 000 godzin w trybie eko2,

  8. możliwość prezentacji bez komputera, bezpośrednio z pamięci flash,

  9. min. 2 lata gwarancji na projektor i min. 6 miesięcy na lampę dla edukacji,

  10. min. 1 wejście cyfrowe HDMI, min. 1 wejście komputerowe D-sub 15 pin, min. 1 port USB,

  11. pilot z bateriami

  12. kabel zasilający, kabel do komputera D-sub min. 3 metry długości, kabel HDMI min. 3 metry długości

1 sztuka

3

Projektor

  1. jasność min. 3 300 ANSI lumen zarówno w bieli, jak i w kolorze,

  2. rozdzielczość min 1280x800 pikseli,

  3. kontrast min. 15 000:1,

  4. żywotność lampy min. 4 000 godzin w trybie standard oraz min. 6 000 godzin w trybie eko,

  5. min. 1 wejście cyfrowe HDMI, min. 1 wejście komputerowe D-sub 15 pin, min. 1 port USB,

  6. pilot z bateriami

  7. min. 3 lata gwarancji na projektor,

  8. kabel zasilający, kabel do komputera D-sub min. 3 metry długości, kabel HDMI min. 3 metry długości,

  9. maksymalna waga 3 kg.

1 sztuka

4

Zestaw głośników

 1. liczba głośników min. 2 szt. w zestawie

 2. moc głośników min. 40 Wat na zestaw

 3. napięcie zasilania 230 V AC

 4. preferowana drewniana obudowa

4 zestawy

Wspólny słownik zamówień (CPV):

32.32.20.00-6 – Urządzenia multimedialne

38.65.21.00-1 – Projektory

32.34.24.12-3 – Głośniki

 1. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:

Szczegółowe wymagania stawiane wykonawcy określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego

 1. OFERTY CZĘŚCIOWE

Nie ma możliwości składania ofert cenowych częściowych

 1. OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia – do 21.12.2018 rok

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

7.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

7.2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2)

 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (zał. Nr 3)

7.3. Ocena spełnienia warunków

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

 1. DOKUMENTY KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2)

 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (zał. Nr 3)

 1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na adres Gmina Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka z dopiskiem: Dostawa wraz z montażem wyposażenia Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w pokoju nr 16 (sekretariat) w terminie do 07.12.2018 rok do godziny 12 00. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka w pokoju nr 5 w dniu 07.12.2018 rok o godzinie 12 10.

 1. KRYTERIA WYBORU OFERT

Wybrana zostanie oferta o najniższej cenie, która będzie spełniała wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 7 dni (siedem dni) od terminu składania ofert

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują drogą elektroniczną

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem – Dostawa wraz z montażem wyposażenia Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytanie ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień na każde zapytanie.

 2. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Marek Tyrka, inspektor do spraw projektów europejskich i zamówień publicznych, tel: (0-84) 662 47 10 w 46, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 15 00

 3. Nie przewiduje się organizowania spotkania z Wykonawcami.

Wójt

Piotr Pasieczny

Załączniki:

 1. Zał. Nr 1 – Formularz oferty

 2. Zał. Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 3. Zał. Nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

 4. Zał. Nr 4 – Wzór umowy

 

Pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-07 12:57:29
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2018-11-29 11:35:53
Odsłon: 308
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.