Dostawa wraz z montażem wyposażenia Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wieprzów Tarnawacki

Gmina Tarnawatka Tarnawatka 03.08.2018 rok

ul. Lubelska 39

22-604 Tarnawatka

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro, Wójt Gminy Tarnawatka posiadający siedzibę w Tarnawatce, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, tel: (0-84) 6624710, fax: (0-84) 6624724. zaprasza do składania ofert cenowych na dostawy:

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU DOSTAWY

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wraz z montażem wyposażenia Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wieprzów Tarnawacki”

 1. OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Zakres dostaw:

„Dostawa wraz z montażem wyposażenia Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wieprzów Tarnawacki”

Lp.

Opis elementu

Jedn.

Ilość

1

Urządzenie fitness: Wyciąg górny + krzesełko do wyciskania + pylon (lub inny sposób agregatowania obu urządzeń)

komplet

1

2

Urządzenie fitness: Rower + jeździec + pylon (lub inny sposób agregatowania obu urządzeń)

komplet

1

3

Urządzenie fitness: Orbitrek + biegacz + pylon (lub inny sposób agregatowania obu urządzeń)

komplet

1

4

Urządzenie fitness: Surfer + twister + pylon (lub inny sposób agregatowania obu urządzeń)

komplet

1

5

Urządzenie fitness: Koła Tai-Chi małe + koła Tai-Chi duże + pylon (lub inny sposób agregatowania obu urządzeń)

komplet

1

6

Urządzenie fitness: Drążek + poręcze + pylon (lub inny sposób agregatowania obu urządzeń)

komplet

1

7

Betonowy stół do gry w szachy/warcaby - wykonany z betonu kwadratowy stolik z czterema siedziskami. Blat stołu wyposażony w plansze umożliwiającą grę w szachy czy warcaby.

szt.

2

8

Ławka z oparciem wykonana z drewna lub drewna i metalu posadowiona na gruncie na kotwach wymiary: wysokość około 90cm, długość około 150cm, szerokość około 60cm. Drewno i metal zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

szt.

6

9

Kosz na śmieci wykonany z metalu lub drewna z metalowym wkładem o pojemności około 40 litrów

szt.

2

10

Stojak na rowery 5 stanowiskowy wykonany z metalu trwale zamontowany do podłoża

szt.

1

11

Regulamin (Regulamin placu zabaw i regulamin siłowni) wykonany z drewna lub metalu (z drewna montowany do podłoża na kotwach)

szt.

2

12

Zestaw sprawnościowy obejmujący:

 • drabinkę poziomą - 1 sztuka;

 • kratownicę łańcuchową - 1 sztuka;

 • drążek do podciągania - 1 sztuka;

 • drabinkę dwustronną - 1 sztuka;

 • kółka gimnastyczne - 1 sztuka,

 • kratownicę drewnianą - 1 sztuka;

 • belkę balansującą - 1 sztuka;

 • drążek do przewrotów - 1 sztuka.

Wymiary zestawu: wysokość około 200cm, długość około 980cm, szerokość koło 340cm, strefa użytkowania około 1300cmx700cm

Materiał wykonania: drewno, metal lub drewno i metal. Drewno i metal zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne (podobne)

komplet

1

13

Zestaw sprawnościowy obejmujący:

 • kratownicę poziomą z lin - 1 sztuka;

 • ściankę wspinaczkową - 1 sztuka;

 • kratownicę łańcuchową - 1 sztuka;

 • drążki poprzeczne - 1 sztuka;

 • kółka gimnastyczne - 1 sztuka;

 • linę wspinaczkową - 1 sztuka.

Wymiary zestawu: wysokość około 200cm, długość około 220cm, szerokość koło 200cm, strefa użytkowania około 600cmx570cm

Materiał wykonania: drewno, metal lub drewno i metal. Drewno i metal zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne (podobne)

komplet

1

14

Zestaw sprawnościowy obejmujący:

 • podest niski na wysokości około 40cm - 3 sztuki

 • belkę balansującą - 1 sztuka

 • przejście tunelowe - 1 sztuka

 • pomost linowy - 1 sztuka

 • opony na łańcuchach - 1 sztuka

Wymiary zestawu: wysokość około 165cm, długość około 1000cm, szerokość koło 100cm, strefa użytkowania około 1300cmx400cm.

Materiał wykonania: drewno, metal lub drewno i metal. Drewno i metal zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne (podobne)

komplet

1

15

Ogrodzenie panelowe – bezpieczne dla dzieci ogrodzenie panelowe (nie może mieć ostro zakończonych krawędzi, grotów itp., które mogą prowadzić do urazów bawiących się dzieci) wysokości około 100cm i długości 80m wraz z bramka wejściową z zabezpieczeniem o szerokości 1 m, która otwiera się na zewnątrz placu zabaw. Ogrodzenie musi zapobiegać dostępowi zwierząt na teren placu zabaw.

komplet

1

16

Wykonanie nawierzchni piaszczystej w strefie placu zabaw -

nawierzchnia piaszczysta, warstwa gr. 30 cm – 147 m² - piasek wymywalny fr. 0,2 – 2 mm, wolny od cząstek gliny i mułu wg PN EN 1177 – powierzchnia 20x10m

komplet

1

17

Zagospodarowanie zieleni – nasadzenia drzew i krzewów oraz obsianie trawa w strefie aktywności

komplet

1

18

Transport urządzeń

komplet

1

Wszystkie elementy powinny być fabrycznie nowe posiadać stosowne certyfikaty bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

37410000-5– Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

 1. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:

 • Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

 • Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

 • Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 • Wykonawca jest zobowiązany pobrać stosowne miary (w przypadku konieczności pobrani miar) na terenie planowanej Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wieprów Tarnawacki (przejazd na koszt wykonawcy).

 • Wykonawca jest zobowiązany załączyć wszelkie certyfikaty związane z elementami wyposażenia Otwartej Strefy Aktywności

 1. OFERTY CZĘŚCIOWE

Nie ma możliwości składania ofert cenowych częściowych

 1. OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia – do 01 października 2018 roku

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

7.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

7.2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2)

 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (zał. Nr 3)

7.3. Ocena spełnienia warunków

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

 1. DOKUMENTY KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2)

 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (zał. Nr 3)

 3. Kosztorys ofertowy (zał. Nr 4)

 1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na adres Gmina Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka z dopiskiem: „Dostawa wraz z montażem wyposażenia Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wieprzów Tarnawacki” w pokoju nr 16 (sekretariat) w terminie do 14.08.2018 rok do godziny 10 00. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka w pokoju nr 5 w dniu 14.08.2018 rok o godzinie 10 10.

 1. KRYTERIA WYBORU OFERT

Wybrana zostanie oferta o najniższej cenie, która będzie spełniała wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 14 dni (czternaście dni) od terminu składania ofert

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują drogą elektroniczną

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem – „Dostawa wraz z montażem wyposażenia Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wieprzów Tarnawacki”

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytanie ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień na każde zapytanie.

 2. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Marek Tyrka, inspektor do spraw projektów europejskich i zamówień publicznych, tel: (0-84) 662 47 10 w 46, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 15 00

 3. Nie przewiduje się organizowania spotkania z Wykonawcami.

Wójt

Piotr Pasieczny

Załączniki:

 1. Zał. Nr 1 – Formularz oferty

 2. Zał. Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 3. Zał. Nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

 4. Zał. Nr 4 – Kosztorys ofertowy

 5. Zał. Nr 5 – Wzór umowy

Protokół z otwarcia ofert

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-17 09:57:52
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2018-08-03 14:15:00
Odsłon: 312
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.