Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru przy realizacji projektu - Przebudowa drogi gminnej nr 111562L na odcinkach: ulica Kamienna o długości 758,00 mb, ulica Kniazie o długości 376,00 mb, łącznik ulicy Kniazie i ulicy Wola o długości 263,00 mb w miejsco

Tarnawatka 31.03.2017 rok

Gmina Tarnawatka 

ul. Lubelska 39

22-604 Tarnawatka

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro, Wójt Gminy Tarnawatka posiadający siedzibę w Tarnawatce, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, tel: (0-84) 6624710, fax: (0-84) 6624724. zaprasza do składania ofert cenowych na usługę:

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU DOSTAWY

Opis przedmiotu zamówienia:

Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru przy realizacji projektu - Przebudowa drogi gminnej nr 111562L na odcinkach: ulica Kamienna o długości 758,00 mb, ulica Kniazie o długości 376,00 mb, łącznik ulicy Kniazie i ulicy Wola o długości 263,00 mb w miejscowości Tarnawatka, gmina Tarnawatka”

 1. OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru przy realizacji projektu - Przebudowa drogi gminnej nr 111562L na odcinkach: ulica Kamienna o długości 758,00 mb, ulica Kniazie o długości 376,00 mb, łącznik ulicy Kniazie i ulicy Wola o długości 263,00 mb w miejscowości Tarnawatka, gmina Tarnawatka” w następujących branżach:

a) branża drogowa

Zakres robót nad którymi należy pełnić funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego :

Dokumentacja techniczna planowanego zadania dostępna jest w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej BIP http://www.tarnawatka.bip.mbnet.pl/ogloszenia/przetargi/1173-przebudowa-drogi-gminnej-nr-111562l-na-odcinkach-ulica-kamienna-o-dlugosci-758-00-mb-ulica-kniazie-o-dlugosci-376-00-mb-lacznik-ulicy-kniazie-i-ulicy-wola-o-dlugosci-263-00-mb-w-miejscowosci-tarnawatka-gmina-tarnawatka

Wspólny słownik zamówień (CPV):

71.24.70.00-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi

 1. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:

Szczegółowe wymagania stawiane wykonawcy określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego

 1. OFERTY CZĘŚCIOWE

Nie ma możliwości składania ofert cenowych częściowych

 1. OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia – do 02 października 2017 roku

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

7.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

7.2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2)

 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (zał. Nr 3)

7.3. Ocena spełnienia warunków

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

 1. DOKUMENTY KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2)

 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (zał. Nr 3)

 3. Uprawienia budowlane w branży drogowej

 4. Zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa

 1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na adres Gmina Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka z dopiskiem: „Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru przy realizacji projektu - Przebudowa drogi gminnej nr 111562L na odcinkach: ulica Kamienna o długości 758,00 mb, ulica Kniazie o długości 376,00 mb, łącznik ulicy Kniazie i ulicy Wola o długości 263,00 mb w miejscowości Tarnawatka, gmina Tarnawatka”, w pokoju nr 16 (sekretariat) w terminie do 11.04.2017 rok do godziny 10 00. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka w pokoju nr 5 w dniu 11.04.2017 rok o godzinie 10 10.

 1. KRYTERIA WYBORU OFERT

Wybrana zostanie oferta o najniższej cenie, która będzie spełniała wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 14 dni (czternaście dni) od terminu składania ofert

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują drogą elektroniczną

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z dopiskiem – Inspektor nadzoru inwestorskiego – droga Kamienna i Kniazie

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytanie ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień na każde zapytanie.

 2. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Marek Tyrka, inspektor do spraw projektów europejskich i zamówień publicznych, tel: (0-84) 662 47 10 w 46, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 15 00

 3. Nie przewiduje się organizowania spotkania z Wykonawcami.

 

Zapytanie ofertowe w formacie pdf

Załączniki:

 1. Zał. Nr 1 – Formularz oferty

 2. Zał. Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 3. Zał. Nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

 4. Zał. Nr 4 – Wzór umowy

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-11 14:50:46
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2017-03-31 08:58:25
Odsłon: 786
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.