Realizacja programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnawatka - unieważnione ze względu na wady prawne 14.03.2017

02.03.2017

GMINA TARNAWATKA Tarnawatka, 

ul. Lubelska 39

22-604 Tarnawatka

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000.00 EURO, Wójt Gminy Tarnawatka posiadający siedzibę w Tarnawatce, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, tel: (0-84) 6624710, fax: (0-84) 6624724, zaprasza do składania ofert cenowych na usługę :

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia :

Realizacja programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnawatka

Kod CPV : 45262660-5

  2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIEKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnawatka w ilości ok. 2300 m²

  Usługa demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest będzie realizowana na posesjach należących do osób fizycznych.

  Przedmiot zamówienia obejmuje usługi w zakresie :

  • demontaż, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych z dachów budynków od osób fizycznych w ilości ok. 1100 m²,

  • pakowanie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest od osób fizycznych w ilości ok. 1200 m²,

  • prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowane będą w porozumieniu Wykonawcy z właścicielami nieruchomości w zakresie terminu realizacji.

   3. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY :

   - Przy demontażu wyrobów zawierających azbest Wykonawca prac jest zobowiązany do zachowania wszelkich przepisów prawa budowlanego, bhp oraz postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

   - Udokumentowanie unieszkodliwienia następuje na podstawie karty przekazania odpadów na legalne składowisko, (dokumenty te będą załącznikiem końcowego protokołu odbioru z Zamawiającym.

   - Wykonawca podpisuje protokół odbioru prac z właścicielem nieruchomości na której wykonał usługę (dokumenty te będą załącznikiem końcowego protokołu odbioru z Zamawiającym) zawierający oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów.

   - Końcowy protokół odbioru zadania pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będzie stwierdzał :

   a) ilość zdemontowanych i unieszkodliwionych płyt tj. powierzchnia w m² oraz Mg,

   b) ilość spakowanych i unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest w m² oraz Mg,

   c) fakt należytego wykonania prac, w przypadku stwierdzenia wad w wykonawstwie robót wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie określonym w protokole.

   - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

   - Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

   - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

   4. OFERTY CZĘŚCIOWE

   Nie ma możliwości składania ofert cenowych częściowych

   5. OFERTY WARIANTOWE

   Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych

   6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

   Wymagany termin wykonania zamówienia – 30.09.2017 r.

   7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

   7.1.O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy :

   a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień a w szczególności :

   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, iż Wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

   b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

   c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

   d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

   7.2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu :

   a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (Załącznik Nr 2)

   b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, iż Wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

   c) wykaz podobnych zamówień wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat (Załącznik Nr 3)

   7.3. Ocena spełnienia warunków

   Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”

   8. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

   Oferty należy składać w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres : Urząd Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka w kopercie z dopiskiem Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnawatka, w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, w pokoju nr 16 (sekretariat) w terminie do 22.03.2017 r. do godziny 10°°. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 22.03.2017 r. o godz. 10.15.

   9. KRYTERIA WYBORU OFERT

   Wybrana zostanie oferta o najniższej cenie, która będzie spełniała wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

   10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

   Termin związania ofertą wynosi 7 dni (siedem dni) od terminu składania ofert.

   11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

   a) Zamawiający będzie porozumiewał się z Oferentami drogą pisemną.

   b) Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną

   fax: 0 84 662 4724, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   c) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

   Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień na każde zapytanie.

   d) Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Józef Kuczmaszewski tel.

   (084) 662 47 10 wew. 44, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

   e) Nie przewiduje się organizowania spotkania z Wykonawcami.

   Załączniki

   1.Zał. Nr 1 - Formularz oferty

   2.Zał. Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

   3.Zał. Nr 3 - Wykaz podobnych zamówień wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat

   4.Zał. Nr 4 - Wzór umowy  

   Informacja o publikacji dokumentu
   Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
   Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-14 10:13:22
   Opublikował: Łukasz Litwińczuk
   Data publikacji: 2017-03-07 13:04:24
   Odsłon: 506
   Dziennik zmian

   Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

     Akceptuję politykę cookies.