Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Tarnawatka

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE KONKURSU OFERT

w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia
o wartości poniżej 30 000 euro

Zamawiający – Gmina Tarnawatka, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 2164 Dz.U. z 2016 poz. 831 oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).

NAZWA ZADANIA:

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy TARNAWATKA”

z podziałem na następujące części:

Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Tarnawatka

Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Tarnawatka

Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Tarnawatka

Zaproszenie umieszczone zostaje na stronie internetowej: www.tarnawatka.pl

Na wskazanej stronie umieszczane będą również wnioski wykonawców i udzielane na nie odpowiedzi.

 

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka.

Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Tarnawatka, dotyczący części I zamówienia.

Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Tarnawatka, dotyczący części II zamówienia.

Załącznik nr 1c: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Tarnawatka, dotyczący części III zamówienia.

Załącznik nr 1d: Wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczeni w systemie sum stałych, wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych, wykaz pojazdów, dotychczasowy przebieg ubezpieczenia dotyczy cz. I, II, III zamówienia. Zakładki nr 1, 2, 3, 4.

Załącznik nr 2: Formularz „Oferta”.

Załącznik nr 3: Wzór umowy dotyczący części I zamówienia.

Załącznik nr 3a: Wzór umowy dotyczący części II zamówienia

Załącznik nr 3b: Wzór umowy dotyczący części III zamówienia

Załącznik nr 4: Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczące części I, II i III zamówienia.

Załącznik nr 5: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części I zamówienia.

Załącznik nr 6: Dotychczasowy przebieg ubezpieczenia

 

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ Nr 2

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ Nr 3

 

W związku z  wyjaśnieniami do SIWZ dokonuje się zmiany terminu składania ofert i związku z tym dokonuje się zmiany treści SIWZ.
W pkt 8.11., który otrzymuje brzmienie:
„Postępowanie na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Tarnawatka – nie otwierać przed dniem 15.11.2016 r., do godz. 11.15”
W pkt 9.2., który otrzymuje brzmienie:
9.2.Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa 15.11.2016r., o godz. 11.00
W pkt 9.5., który otrzymuje brzmienie:
9.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2016 r., o godz. 11.15, w siedzibie zamawiającego

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-18 20:14:11
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2016-10-25 15:59:50
Odsłon: 565
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.