Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu „Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce – budowa przyszkolnej sali gimnastycznej

Gmina Tarnawatka Tarnawatka 09.09.2016 rok

ul. Lubelska 39

22-604 Tarnawatka

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro, Wójt Gminy Tarnawatka posiadający siedzibę w Tarnawatce, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, tel: (0-84) 6624710, fax: (0-84) 6624724. zaprasza do składania ofert cenowych na usługę:

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU DOSTAWY

Opis przedmiotu zamówienia:

Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektuGminne Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce – budowa przyszkolnej sali gimnastycznej”

 1. OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa - „Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektuGminne Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce – budowa przyszkolnej sali gimnastycznej” w następujących branżach:

a) branża konstrukcyjno-budowlana

b) branża elektryczna

c) branża sanitarna (sieci instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)

Zakres robót nad którymi należy pełnić funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego :

 1. Budynek hali sportowej – oznaczony nr 1, 1a na planie zagospodarowanie terenu

Budynek zaprojektowano od strony południowej istniejącego budynku szkoły podstawowej. Budynek o zróżnicowanej liczbie kondygnacji – hala sportowa (od strony wschodniej) jednokondygnacyjny, zaplecze (od strony zachodniej) dwukondygnacyjny. Budynek nie podpiwniczony. Od strony południowej zaprojektowano dobudowę kotłowni i zaplecza hali gimnastycznej. Wejście do budynku – główne od strony zachodniej (poprzez łącznik nr 2) i południowej (2 wyjścia ewakuacyjne) z placu o nawierzchni utwardzonej

W budynku przewidziano:

 1. Na parterze

 • W części wschodniej - hala sportowa

 • W części zachodniej – pomieszczenia szatni, zaplecze sanitarne, pokoje nauczycieli, pomieszczenia techniczne, korytarze, pomieszczenie siłowni

 1. Na piętrze

 • Korytarz, sala gimnastyki korekcyjnej, szatnie dziewcząt i chłopców, zaplecze sanitarne

Budynek o konstrukcji mieszanej, ściany murowane z elementami żelbetowymi i stalowymi. Układ ścian konstrukcyjnych mieszany podłużny i poprzeczny. Więźba dachowa nad salą gimnastyczną – dźwigary główne D1 z drewna klejonego klasy GL28h o, oparte na słupach żelbetowych, pokrycie dachu z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym.

Dane techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy – 1126,10m2

Powierzchnia użytkowa – 1278,15m2

Kubatura – 9293,90m3

 1. Budynek łącznika – oznaczony nr 1b na planie zagospodarowania terenu

Budynek parterowy, nie podpiwniczony, łączący budynki projektowane nr 1 i 2 oraz istniejący nr 7. Oś podłużna budynku przebiega w kierunku wschód-zachód. Wejście zewnętrzne do budynku od strony wschodniej i zachodniej z placu o nawierzchni utwardzonej. W budynku przewidziano: komunikację (korytarz) łączącą budynki nr 1, 2 i 7 z wewnętrznymi pochylniami niwelującymi różnicę poziomów posadowienia budynków.

Budynek o konstrukcji mieszanej, ściany murowane z elementami żelbetowymi (wieńce, trzpienie), więźba dachowa drewniana tradycyjna – krokwiowa.

Dane techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy – 279,60m2

Powierzchnia użytkowa (parter) – 258,50m2

Kubatura – 1071,00m3

 1. Utwardzenia – place manewrowe i postojowe – oznaczone nr 3 na planie zagospodarowania terenu

Place manewrowe (p-poż) i postojowe w północnej części działek geodezyjnych nr 469/6 i 458/8 o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm. Odprowadzenie wód opadowych z placu spadkiem 0,1-2,8% w kierunku północnym na teren zielony

Dane techniczne:

Powierzchnia utwardzeń 1375,00m2

Rozwiązania konstrukcyjne:

Kostka brukowa np. typu „Behaton” lub równoważna w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem

Konstrukcja nawierzchni:

 • Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm,

 • Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – grubości 3cm,

 • Warstwa kruszywa kamiennego sortowanego stabilizowana mechanicznie frakcji
  0-31,5mm (po zagęszczeniu) - grubości 10cm

 • Warstwa kruszywa kamiennego sortowanego stabilizowana mechanicznie frakcji
  31,5-64mm (po zagęszczeniu) - grubości 15cm,

 • Warstwa odsączająca z piasku wielofrakcyjnego stabilizowanego mechanicznie o ls>0,98 – grubości 25cm,

 • Roboty ziemne wg. PN-S-02205

Roboty nowe:

 • Niwelacja terenu na całej powierzchni utwardzeń,

 • Wykonanie koryta na całej powierzchni utwardzeń (zwrócić uwagę na uzbrojenie podziemne: sieć kanalizacyjną, gazową, elektroenergetyczną) występującą w miejscach utwardzeń,

 • Ustawienie krawężników na ławach betonowych (krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej z oporem jako wystające 12cm nad nawierzchnię z kostki brukowej),

 • Wykonanie warstwy podbudowy,

 • Ułożenie nawierzchni na całej powierzchni utwardzeń

 1. Utwardzenia – chodniki (ciągi pieszo-jezdne) – oznaczone nr 4 na planie zagospodarowania terenu

Chodniki (ciągi pieszo-jezdne) z kostki brukowej grubości 6cm np. typu „Behaton” lub równoważne (kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem), obrzeża chodnikowe 8x30cm. Opaski przy budynkach z kostki betonowej np. typu „Holland” lub równoważnej. Spadek poprzeczny budynku 0,5-1,0%.

Dane techniczne:

Powierzchnia utwardzeń – 587,00m2

Roboty nowe:

 • Niwelacja terenu na całej powierzchni utwardzeń,

 • Wykonanie koryta na całej powierzchni utwardzeń,

 • Ustawienie krawężników na ławach betonowych,

 • Wykonanie warstwy podbudowy,

 • Ułożenie nawierzchni na całej powierzchni utwardzeń

Krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej z oporem jako wystające 12cm nad nawierzchnię z kostki brukowej

Spadki poprzeczne – zmienne – od 0,5 do 1%

Spadki podłużne – zmienne – od 0,3 do 2%

Konstrukcja nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych:

 • Kostka betonowa 8cm,

 • Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – grubości 3cm,

 • Warstwa kruszywa kamiennego sortowanego stabilizowana mechanicznie frakcji
  0-31,5mm (po zagęszczeniu) - grubości 10cm

 • Warstwa kruszywa kamiennego sortowanego stabilizowana mechanicznie frakcji
  31,5-64mm (po zagęszczeniu) - grubości 10cm

 • Warstwa odsączająca z piasku wielofrakcyjnego stabilizowana mechanicznie o la>0,98 – grubości 10cm,

Roboty nowe:

 • Wykonanie koryta na całej powierzchni utwardzeń,

 • Ustawienie obrzeży na ławach betonowych,

 • Wykonanie warstwy podbudowy,

 • Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej

 1. Ogrodzenie

Długość ogrodzenia – około 200,00m (w linii prostej, bez uwzględnienia skarp i skłonów)

 1. Wiata na rowery

Wiata o konstrukcji metalowej ze stojakami na 12 rowerów, częściowo obudowana

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy – 8,40m2

Powierzchnia użytkowa – 8,40m2

Kubatura – 18,50m3

 1. Instalacje wewnątrz budynków:

 • Instalacje elektryczne

 • Instalacja centralnego ogrzewania

 • Instalacja wentylacji

 • Instalacje hydrauliczne

 • Instalacje kanalizacyjne

 • Instalacje w zakresie urządzeń sanitarnych

 • Instalowanie kotłów w kotłowni

Dokumentacja techniczna planowanego zadania dostępna jest w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej BIP http://www.tarnawatka.bip.mbnet.pl/ogloszenia/przetargi – Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce – budowa przyszkolnej sali gimnastycznej

Wspólny słownik zamówień (CPV):

71.24.70.00-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi

 1. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:

Szczegółowe wymagania stawiane wykonawcy określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego

 1. OFERTY CZĘŚCIOWE

Nie ma możliwości składania ofert cenowych częściowych

 1. OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia – do 30 września 2018 roku

Planowane zadanie podzielone jest na 3 etapy:

Etap I – fundamenty; czas realizacji do 30 listopada 2016 r.

Etap II – stan surowy zamknięty; do 30 listopada 2017 r.

Etap III – wykończenie; do 30 września 2018 r.

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

7.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

7.2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2)

 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (zał. Nr 3)

7.3. Ocena spełnienia warunków

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

 1. DOKUMENTY KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2)

 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (zał. Nr 3)

 3. Uprawienia budowlane w branży: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej

 4. Zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa

 1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na adres Gmina Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka z dopiskiem: „Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektuGminne Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce – budowa przyszkolnej sali gimnastycznej”, w pokoju nr 16 (sekretariat) w terminie do 16.09.2016 rok do godziny 10 00. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka w pokoju nr 5 w dniu 16.09.2016 rok o godzinie 10 05.

 1. KRYTERIA WYBORU OFERT

Wybrana zostanie oferta o najniższej cenie, która będzie spełniała wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 7 dni (siedem dni) od terminu składania ofert

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują drogą elektroniczną

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z dopiskiem – Inspektor nadzoru inwestorskiego – sala gimnastyczna

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytanie ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień na każde zapytanie.

 2. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Marek Tyrka, inspektor do spraw projektów europejskich i zamówień publicznych, tel: (0-84) 662 47 10 w 46, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 15 00

 3. Nie przewiduje się organizowania spotkania z Wykonawcami.

Załączniki:

 1. Zał. Nr 1 – Formularz oferty

 2. Zał. Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 3. Zał. Nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

 4. Zał. Nr 4 – Wzór umowy

 

Protokół z otwarcia ofert

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-19 07:43:45
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2016-09-09 11:34:34
Odsłon: 856
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.