„ZABEZPIECZENIE DNA WĄWOZU LESSOWEGO PRZED EROZJĄ W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 111566L w MIEJSCOWOŚCI KLOCÓWKA”.

Tarnawatka dnia, 23 kwietnia 2010 r.

IRG.RW. 7041-14/1/10

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

I. Zamawiający

 GMINA TARNAWATKA

 

posiadający siedzibę w Tarnawatce, przy ul. Lubelskiej 39

22-604 Tarnawatka, tel. /fax. (84) 662 47 10

 

II. Tryb zamówienia

Na podst. art. 39 i 40 ust. 1. oraz art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

(postępowanie poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. o wartości poniżej 4 845 000 euro, prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych).

W sprawach nie uregulowanych ustawą Pzp stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

III. Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnawatka.bip.lublin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać też w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, w dniach roboczych, w godz. 700 – 1500 do upływu terminu składania ofert, lub za zaliczeniem pocztowym.

W przypadku przekazania siwz Wykonawcy na jego wniosek, opłata za jej przekazanie wynosi kwotę 20,00 złotych.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz zakres zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pod nazwą: „ZABEZPIECZENIE DNA WĄWOZU LESSOWEGO PRZED EROZJĄ W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 111566L  w MIEJSCOWOŚCI KLOCÓWKA”.

 

Projekt obejmuje: (opis zakresu zamówienia)

- Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe – 0,21 km)

- Podbudowa (wykonanie koryta o głębokości 10 cm – 861 m2, podbudowa z kruszyw łamanych warstwą 10 cm – 861 m2, podbudowa betonowa grubości 15 cm – 840 m2)

- Odwodnienie (wykopy liniowe – 53,2 m3, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 95,0 m2, podsypka cementowo-piaskowa – 242,2 m2, umocnienie  z elementów prefabrykowanych – 190,0 m)

- Roboty wykończeniowe (ręczne rozplantowanie ziemi z wykopów – 26,6 m3, zasypanie wykopów pod ściek – 26,6 m3, ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z koryta – formowanie poboczy – 86,1 m3)

 

 

Wspólny słownik zamówień.

Kody CPV: 45000000 -7,  74200000 - 9

 

V. Nie ma możliwości składania ofert częściowych.

 

VI. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

VII. Termin wykonania całego zamówienia, najpóźniej do dnia 30 września 2010 roku.

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1, oraz złożą wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do art. 44 ustawy, a także nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

W celu potwierdzenia spełniania tych warunków, wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie:

- o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1. ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:

 

a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończone;

(wykonawca musi wykazać, że zrealizował minimum dwa zadania polegające na: budowie, odbudowie lub modernizacji dróg w zakresie i technologii odpowiednich do przedmiotu zamówienia – roboty ziemne, podbudowa z materiałów kamiennych, podbudowa lub nawierzchnia z betonu, odcinki po minimum 200 mb – każde zadanie),

b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;

(wykonawca musi wykazać, że dysponuje narzędziami i urządzeniami, co najmniej takimi jak:  koparka podsiębierna o pojemności łyżki  0,25 - 0,6 m3, spycharka, samochód samowyładowczy o ładowności minimum 12 t, równiarka, walec drogowy, maszyna do wykonywania nawierzchni betonowych),

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami;

(wykonawca musi przedstawić wykaz osób, którymi będzie dysponował podczas wykonywania zamówienia z podaniem kwalifikacji zawodowych, wykształcenia oraz stażu pracy w zawodzie, szczególnie musi wykazać osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami: kierownik budowy – uprawnienia w zakresie kierowania robotami branży drogowej, kierownik robót – uprawnienia w zakresie kierowania robotami branży drogowej),

d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

(wykonawca musi dołączyć oświadczenie,  że osoby, które będą kierowały robotami wymienionymi powyżej, posiadają odpowiednie uprawnienia),

e) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

(wykonawca musi dołączyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy do kwoty minimum 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

f) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

(wykonawca musi dołączyć polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).

 

3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesienia do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 5.

 

4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 2 lit. e), dotyczącej tych podmiotów.

 

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1. ustawy, zamawiający żąda, przedłożenia następujących dokumentów:

 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt  4 - 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

f) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

6. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca złoży w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

 

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5:

1) lit. b) – d) i lit. f) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

2) lit. e) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt  4 – 8 ustawy.

 

8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7. ppkt 1) lit. a) i c) oraz ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 7. ppkt 1) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

10. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający zwróci się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 

11. Dokumenty mają być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 

12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mają być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

 

13. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii tego dokumentu.

 

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

Ocena spełnienia tych warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady „spełnia – nie spełnia”.

 

IX. Zamawiający będzie wymagał wniesienie wadium.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert z tym, że dowód wniesienia wadium musi być dołączony do oferty.

Wartość wadium wynosi  3 000,00 złotych.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na konto zamawiającego, tj. Urząd Gminy Tarnawatka, 22-604 Tarnawatka – BS Tomaszów Lubelski O/Tarnawatka nr: 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008

 

X. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 

Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny oferty.

 

 

XI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie ich ceny:

CENA wynosi - 100,00 %

XII. Postępowanie nie jest poprzedzone wstępną kwalifikacją.

 

XIII. Miejsce i termin składania ofert.

 Ofertę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Tarnawatka, pok. nr 16, w terminie do dnia                10 maja 2010 r. do godz. 1000

 

 

XIV. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

XV. Nie zamierza się zawarcia umowy ramowej.

 

XVI. Nie zamierza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

XVII. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

XVIII. Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 10,0 % wartości zamówienia podstawowego.

 

 

 

 

Zamawiający

 

GMINA TARNAWATKA

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-23 00:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 92942
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.