Przetarg nieograniczony na dostawę nowego ciągnika rolniczego o mocy 60-80 KM oraz nowego wozu asenizacyjnego o pojemności od 5000 do 6000 litrów w ramach projektu pod nazwą: „Budowa kanalizacj

Tarnawatka dnia, 23 września 2010 r.

IRG..RW. 7023-5/1/10

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

GMINA TARNAWATKA

 

posiadający siedzibę w Tarnawatce, przy ul. Lubelskiej 39

22-604 Tarnawatka, tel. /fax. (84) 662 47 10

 

II. TRYB ZAMÓWIENIA

 

Na podstawie art. 39 i 40 ust. 1 oraz art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ (postępowanie poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj o wartości poniżej 193 000 euro, prowadzone na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych).

W sprawach nie uregulowanych ustawą – Pzp stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Ogłoszenie niniejsze zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  23 września 2010 r.

 

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.tarnawatka.bip.lublin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać też w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, w dniach roboczych, w godz. 7ºº - 15ºº do upływu terminu składania ofert, lub za zaliczeniem pocztowym.

W przypadku przekazania SIWZ Wykonawcy na jego wniosek, opłata za jej przekazanie wynosi kwotę 20,00 złotych.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz zakres zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego ciągnika rolniczego o mocy 60-80 KM oraz nowego wozu asenizacyjnego o pojemności od 5000 do 6000 litrów w ramach projektu pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków dla miejscowości Niemirówek-Kolonia i Pańków”.

 

Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia środki pomocowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”. Działanie : Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1a. ustawy – Prawo zamówień publicznych, zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy zamierzone środki na sfinansowanie części tego zamówienia nie zostaną mu przyznane.

 

Zakres zadania obejmuje:

A. Ciągnik rolniczy z napędem na 4 koła fabrycznie nowy
- silnik o mocy od 60 do 80 KM
- chłodzenie cieczą
- sprężarka
- alternator
- sprzęgło dwustopniowe
- skrzynia biegów synchronizowana
- niezależna pompa hydrauliczna min. 45 l/min

- wyjście zasilania hydraulicznego z przodu ciągnika (para)
- blokada mechanizmu różnicowego
- przednia oś napędzana
- układ kierowniczy hydrostatyczny

- trójpunktowy układ zawieszenia (TUZ) – przód i tył
- wałek odbioru mocy tył
- kabina z ogrzewaniem i wentylacją

- ładowacz czołowy hydrauliczny o udźwigu min. 1500 kg

- czerpak do materiałów sypkich

- widły do palet

B. Wóz asenizacyjny (fabrycznie nowy)

- pojemność: od 5000 do 6000 litrów

- zbiornik wykonany z blachy o grubości 5 mm z dodatkowymi wzmocnieniami,

- zbiornik osadzony na ramie wykonanej z kształtownika zamkniętego,

- zbiornik ocynkowany ogniowo wewnątrz i z zewnątrz.

- wewnątrz zbiornika dwa falochrony z wręgami wzmacniającymi,

- wielofunkcyjna rama malowana,

- zestaw kołowy – jedna oś resorowana, dwa koła lub dwie osie resorowane – cztery koła

- sprężarka,

- zawór dwukulowy zamykający dopływ ścieków do sprężarki,

- zbiornik przelewowy z wziernikiem i kranikiem spustowym

- odolejacz/tłumik

- uchwyt do tablicy wyróżniającej

- manowakuometr,

- dolny zaczep hitch na wysokości 400 mm,

- wymienne ucho zaczepu (przykręcane),

- mechanicznie regulowana stopka podporowa,

- pływakowy wskaźnik napełnienia z przodu zbiornika,

- instalacja elektryczna 12 V ze złączem,

- instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego,

- hamulec zasadniczy - układ jednoobwodowy, pneumatyczny

- przewody i złącza hydrauliczne,

- hamulec ręczny postojowy,

- wąż 6 z koszem ssącym - długość węża ssawnego 6 m,

- dodatkowy wąż ssawny – długość 10 m,

- uchwyt na wąż ssawny - 5 szt,

- koszyk na zbiornik oleju,

- główna zasuwa spustowa o średnicy 6” sterowana hydraulicznie,

- tylny właz o średnicy 600 mm,

- błotniki metalowe malowane,

- zawór bezpieczeństwa nadciśnieniowy i podciśnieniowy,

- zaślepiony tylny króciec czerpalny 6,

- dwa króćce boczne z prawej i lewej strony z czego jeden wyposażony jest w zawór czerpalny 3/4,

- współpraca z ciągnikiem o mocy min. 60 - 80 KM

- oznakowana pneumatyka,

- świadectwo homologacji CE o dopuszczeniu do pracy w UE,

- dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim,

- katalog części zamiennych

 

Wspólny słownik zamówień.

Kody CPV:

16.70.00.00-2 - Ciągniki

34.14.45.00-3 – Pojazdy do transportu odpadów i ścieków

 

V. NIE MA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

 

VI. NIE DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

 

VII. TERMIN WYKONANIA CAŁEGO ZAMÓWIENIA, NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU.

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1, oraz złożą wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do art. 44 ustawy, a także nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

W celu potwierdzenia spełniania tych warunków, wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie:

- o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1. ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:

 

a) wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że  dostawy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone;

(wykonawca musi wykazać, że zrealizował minimum dwa zadania polegające na: dostawie ciągników rolniczych o wartości co najmniej 100000,- PLN każdy).

b) Informacja Banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej w których Wykonawca posiada rachunek potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na kwotę minimum 100000,- zł

 

3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesienia do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 5.

 

4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 2 lit. e), dotyczącej tych podmiotów.

 

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1. ustawy, zamawiający żąda, przedłożenia następujących dokumentów:

 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt  4 - 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

f) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

6. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca złoży w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

 

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5:

1) lit. b) – d) i lit. f) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

2) lit. e) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt  4 – 8 ustawy.

 

8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7. ppkt 1) lit. a) i c) oraz ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 7. ppkt 1) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

10. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający zwróci się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 

11. Dokumenty mają być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 

12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mają być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

 

13. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii tego dokumentu.

 

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

Ocena spełnienia tych warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady „spełnia – nie spełnia”.

 

IX. ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDZIE WYMAGAŁ WNIESIENIA WADIUM

 

X. ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDZIE WYMAGAŁ WNIESENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 

XI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

 

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie ich ceny:

Cena wynosi – 100%

 

XII. POSTĘPOWANIE NIE JEST POPRZEDZONE WSTĘPNĄ KWALIFIKACJĄ

 

 

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Ofertę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, pokój nr 16 w terminie do dnia 05.10.2010 rok do godziny 12oo.

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ WYNOSI 30 DNI OD UPŁYWU TERMINU SKŁADANIA OFERT.

 

XV. NIE ZAMIERZA SIĘ ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.

 

XVI. NIE ZAMIERZA SIĘ USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

 

XVII. NIE PRZEWIDUJE SIĘ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

 

XVIII. PRZEWIDUJE SIĘ UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH W WYSOKOŚCI DO 10,0 % WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO.

 

 

 

 

Zamawiający

GMINA TARNAWATKA

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2010-09-23 00:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 93008
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.