Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnawatce - inspektor ds. realizacji świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500plus) ogłoszenie z dnia 28.02.2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnawatce.

 1. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka.

 2. Określenie stanowiska: inspektor ds. realizacji świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500plus).

 3. Określenie niezbędnych wymagań związanych ze stanowiskiem:

 1. wymagania niezbędne:

  • Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP wraz z dobrą znajomością języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbiecywilnej.

  • Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, (preferowane kierunki: prawo, administracja, finanse i rachunkowość, ekonomia).

  • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  • Nieposzlakowana opinia.

  • Niekaralność ( prawo ubiegania się o stanowisko mają osoby, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe).

  • Stan zdrowia pozwalający na świadczenie pracy na wyżej określonym stanowisku, w warunkach pracy określonych w punkcie 4 niniejszego ogłoszenia o naborze.

  • Minimum 2 lata pracy w administracji publicznej na stanowisku o podobnym charakterze.

 2. wymagania dodatkowe podlegające ocenie:

  • znajomość niżej wymienionych przepisów prawa: ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i aktów wykonawczych do tej ustawy, ( Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze, Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o pracownikach samorządowych;

  • udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy o podobnym charakterze,

  • umiejętność pracy na komputerze i obsługi urządzeń biurowych,

  • dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, aktywność, samodzielność, zmysł organizacyjny, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność nastres;

  • nieposzlakowana opinia udokumentowana referencjami od poprzedniego pracodawcy lub oświadczeniem.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, w tym m.in.: przyjmowanie i weryfikacja wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

  • Wzywanie do uzupełnienia ww. wniosków, zawierających braki formalne.

  • Przygotowywanie projektów decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, decyzji zmieniających, decyzji dotyczących zwrotu nienależnie pobranegoświadczenia.

  • Współpraca z pracownikami socjalnymi GOPS w Tarnawatce w zakresie dotyczącym m.in. przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

  • Prowadzenie ewidencji wydanych decyzji do celów rozliczeniowych.

  • Przygotowywanie list wypłat świadczeń wychowawczych.

  • Sporządzanie informacji o potrzebach w zakresie środków finansowych na realizację wypłat świadczeniawychowawczego.

  • Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu realizacji wypłat świadczenia wychowawczego.

  • Prowadzenie postępowania windykacyjnego dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

  • Wydawanie zaświadczeń i potwierdzeń o wypłaconych świadczeniach wychowawczych.

  • Przygotowywanie ogłoszeń, informacji i innych dokumentów dotyczących powierzonych zadań.

  • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w Tarnawatce i zarządzeń Wójta Gminy w zakresie dotyczącym realizowanych zadań.

  • Wykonywanie zastępstwa na innych stanowiskach urzędniczych zgodnie z planem zastępstw.

  • Wykonywanie innych zadań związanych z realizacją programu Rodzina 500 plus i innych zadań związanych z zatrudnieniem w GOPS.

4a. Informacja o warunkach pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:

 1. zatrudnienie w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy ( tygodniowy wymiar czasu pracy 40 godzin, dzienny 8 godzin). Wynagrodzenie według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j w Dz. U. z 2018 roku, poz. 936). Uprawnienia pracownicze określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku, o pracownikach samorządowych oraz KodeksiePracy.

 2. praca biurowa w większości w pozycji siedzącej, związana z dokumentacją papierową oraz z obsługą komputera i programów komputerowych,

 3. praca wymagająca predyspozycji umożliwiających dobry, bezproblemowy kontakt z klientami i porozumiewania się z innymi osobami,

 4. przeciwwskazania do zatrudnienia określonych osób na stanowisku, na które prowadzony jest nabór: - osoby mające utrudniony kontakt z innymi osobami z powodu obniżonej sprawności narządów mowy i słuchu w związku z wymogami, o których mowa w punkcie 4.

 5. zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1930ze zm.), w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy (art. 16 ust.2 ustawy) i dla takiego pracownika organizuje się w trakcie trwania w/w umowy służbę przygotowawczą mającą na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych, która to służba trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem, a pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

4b. Informacja o wskaźniku zatrudnionych osób niepełnosprawnych:

W rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, pracodawca nie jest zobligowany do utrzymania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne od kandydatów:

 • Kopia świadectwa pracy lub zaświadczenie od obecnego pracodawcy potwierdzające okres pracy i zajmowanestanowisko.

5a Dokumenty dodatkowe ( nieobowiązkowe):

 • dodatkowe kwalifikacje (poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów ukończenia szkoleń i kursów zawodowych);

 • Referencje i opinie o nienagannej pracy od pracodawców.

 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

 1. Miejsce i termin składania dokumentów: Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty (wyszczególnione w punkcie 5 ogłoszenia) należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500 plus)” do dnia 15 marca 2019 roku, do godziny 15:00 (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka). Dokumenty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

 2. Uwagi końcowe: Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną, mającej na celu stwierdzenie zgodności kompletności, zawartości i formy dokumentów aplikacyjnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze. W wyniku analizy dokumentów komisja rekrutacyjna wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania niezbędne i złożyli w sposób prawidłowy wymagane dokumenty aplikacyjne. Wytypowani w ten sposób kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy ze znajomości przepisów prawa wynikających z w/w ustaw. W toku naboru komisja wyłoni trzech najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawi kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata/kandydatki.

 3. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tarnawatce w zakładce „Nabór na wolne stanowisko"

Informacja o przebiegu i wyniku naboru, w zakresie wynikającym z przepisów prawa będzie umieszczona na w/w stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tarnawatce oraz tablicy ogłoszeń.

Halina Czarnecka

Kierownik Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-28 12:24:13
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2019-02-28 12:24:13
Odsłon: 413
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.