Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2016 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

z dnia 07.07.2016

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

WÓJT GMINY TARNAWATKA

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2016 roku

  1. Rodzaj wspieranych zadań:

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Tarnawatka na dotacje w/w zadań w roku 2016 wynosi – 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania(Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25).

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

  1. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

  2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25).

  3. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25).

  4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, kiedy wpłynie jedna oferta.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Termin realizacji zadania: zadania powinno być zrealizowane w 2016 roku (od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 roku).

2. Podmioty realizujące powyższe zadanie powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania(Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25).

V. Termin składania ofert.

1. Oferty należy składać do dnia 29 lipca 2016 roku do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy pokój Nr 16.

2. Do ofert powinny być dołączony odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające statut prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

  1. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 5 sierpnia 2016 roku.

  2. Wyboru ofert dokona Wójt Gminy Tarnawatka na podstawie protokołu Komisji Opiniującej.

3. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

  1. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnawatka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

VII. Zadania zrealizowane w poprzednim roku.

W roku 2015 wysokość dotacji przekazanej dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego:

6 400,00 zł. dla „Gminnego Klubu Sportowego” Tarnawatka. Tytuł zadania „upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu wśród społeczności gminy Tarnawatka”.

3 600,00 zł. dla „Stowarzyszenia Wzgórze Przyjaźni”. Tytuł zadania „wspieranie działań promujących zdrowy styl życia, aktywność fizyczną i umysłową dzieci i młodzieży z gminy Tarnawatka poprzez organizację dla nich wakacyjnego obozu harcerskiego”.

7 000,00 zł. dla „Gminnego Klubu Sportowego” Tarnawatka. Tytuł zadania „Festyn Dni Wieprza”

Szczegółowe informacje o konkursie, wykazie zadań, kryteriach oceny ofert i warunkach realizacji zadań znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39 oraz na stronie BIP gminy.

Wójt

Piotr Pasieczny

 

Zarządzenie Nr 30/2016 Wójt Gminy Tarnawatka z dnia 04 lipca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Wyniki konkursu

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-10 10:20:06
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2016-07-07 14:50:53
Odsłon: 730
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.