Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka

Tarnawatka, dnia 15.01.2020 r.

IR.6220.5.2019.AC

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY TARNAWATKA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) niniejszym zawiadamia się strony, że Wójt Gminy Tarnawatka wydał w dniu 15 stycznia 2020 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

Przebudowa drogi gminnej nr 111574L od drogi powiatowej nr 3504L do miejscowości Podhucie”, o długości całkowitej 3,574 km;

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 KPA, informuję o uprawnieniu stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania, w tym treścią wydanej decyzji oraz uzyskanymi opiniami:

 1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie WST III w Zamościu – znak WSTIII.4240.133.2019.MP z dnia 22 listopada 2019 r. (data wpływu 26.11.2019 r.),

 2. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – znak: LU.RZŚ.436.4.3.336.2019.WO z dnia 09 grudnia 2019 r. (data wpływu 13.12.2019 r.).

w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka pokój nr 1 w godzinach 8ºº – 15ºº.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od następnego dnia od dnia publicznego obwieszczenia.

Strony postępowania zostają zawiadomione przez ogłoszenie na:

- a/a – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnawatka, BIP UG Tarnawatka

- tablicach ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji w miejscowościach: Tarnawatka-Tartak, Wieprzów Tarnawacki, Wieprzów Ordynacki

Wójt Gminy Tarnawatka

Piotr Pasieczny

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-15 14:13:11
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2020-01-15 14:12:32
Odsłon: 1
Dziennik zmian

Ogłoszenie z dnia 19 grudnia 2019 roku

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie konsultacji programu współpracy gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Wójt Gminy Tarnawatka zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zwanych dalej organizacjami pozarządowymi, działających na terenie gminy Tarnawatka, do konsultacji w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, w celu poznania opinii w sprawie projektu programu współpracy.

Opinie i uwagi do programu współpracy na rok 2020 proszę wnosić w oparciu o projekt „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok ", na załączonym niżej formularzu w terminie do 27 grudnia 2019r. do godz. 15.00 na adres Urząd Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Formularz zgłaszania opinii i uwag

Projekt uchwały

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-19 14:55:03
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2019-12-19 14:55:03
Odsłon: 8
Dziennik zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Tarnawatka, dnia 13.12.2019 r.

IR.6220.5.2019.AC

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY TARNAWATKA

Na podstawie art. 10 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Gminy Tarnawatka z dnia 08.11.2019r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Przebudowie drogi gminnej nr 111574L od drogi powiatowej nr 3504L do miejscowości Podhucie”, o długości całkowitej 3,574 km;

informuję o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji.

 

Jednocześnie na podstawie art. 64 ust.1ustawy z dnia 3 października 2008 r. zawiadamia się, że Wójt Gminy Tarnawatka otrzymał opinie:

 1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie WST III w Zamościu – znak WSTIII.4240.133.2019.MP z dnia 22 listopada 2019 r. (data wpływu 26.11.2019 r.),

 2. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – znak: LU.RZŚ.436.4.3.336.2019.WO z dnia 09 grudnia 2019 r. (data wpływu 13.12.2019 r.).

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA, informuję o uprawnieniu stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania, w tym treścią zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań oraz wypowiedzieć się na ich temat w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka pokój nr 1 w godzinach 8ºº – 15ºº.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od następnego dnia od dnia publicznego obwieszczenia.

Strony postępowania zostają zawiadomione przez ogłoszenie na:

- a/a – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnawatka, BIP UG Tarnawatka

- tablicach ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji w miejscowościach: Tarnawatka-Tartak, Wieprzów Tarnawacki, Wieprzów Ordynacki

Wójt Gminy Tarnawatka

Piotr Pasieczny

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-13 14:15:25
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2019-12-13 14:14:59
Odsłon: 10
Dziennik zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka

Tarnawatka, dnia 12.11.2019 r.

IR.6220.5.2019.AC

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 73 ust. 1 art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ((t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Wójt Gminy Tarnawatka zawiadamia strony postępowania, że:

 1. na wniosek Gminy Tarnawatka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 111574L od drogi powiatowej nr 3504L do miejscowości Podhucie”, o długości całkowitej 3,574 km;

 2. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), Organ Gminy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie WSP III w Zamościu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie wydania opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia.

Informuję, że liczba stron postępowania przekracza 10.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 KPA, informuję o uprawnieniu stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania, w tym treścią zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań oraz wypowiedzieć się na ich temat w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka pokój nr 2 w godzinach 8ºº – 15ºº.

Strony postępowania zostają zawiadomione przez ogłoszenie na:

 • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnawatka - http://tarnawatka.bip.mbnet.pl/

 • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnawatka

 • tablicach ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji w miejscowościach: Tarnawatka-Tartak, Podhucie

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od następnego dnia od dnia publicznego obwieszczenia.

Wójt Gminy Tarnawatka

Piotr Pasieczny

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-13 07:47:02
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2019-11-13 07:46:57
Odsłon: 23
Dziennik zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka

Tarnawatka, dnia 13.09.2019 r.

IR.6220.3.2019.AC

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY TARNAWATKA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku zart. 38 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) niniejszym zawiadamia się strony, żeWójt Gminy Tarnawatka wydał w dniu 11 września 2019 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504L od drogi krajowej nr 17 w miejscowości Tarnawatka-Tartak do drogi wojewódzkiej Nr 850 w miejscowości Wieprzów”.

 

Jednocześnie na podstawie art. 64 ust.1ustawy z dnia 3 października 2008 r. zawiadamia się, że Wójt Gminy Tarnawatka otrzymał opinie:

 1. Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie – znak: DNS-NZ.7016.105.2018.MW z dnia 28 czerwca 2019 r. (data wpływu 02.07.2019 r.),

 2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie WST III w Zamościu – znak WSTIII.4220.51.2019.JK z dnia 03 lipca 2019 r. (data wpływu 08.07.2019 r.),

 3. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – znak: LU.RZŚ.436.4.3.170.2019.MRW z dnia 26 lipca 2019 r. (data wpływu 31.07.2019 r.).

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 KPA, informuję o uprawnieniu stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania, w tym treścią wydanej decyzji, zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań oraz wypowiedzieć się na ich temat w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka pokój nr 1 w godzinach 8ºº – 15ºº.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od następnego dnia od dnia publicznego obwieszczenia.

Strony postępowania zostają zawiadomione przez ogłoszenie na:

- a/a – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnawatka, BIP UG Tarnawatka

- tablicach ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji w miejscowościach: Tarnawatka-Tartak, Wieprzów Tarnawacki, Wieprzów Ordynacki

Wójt Gminy Tarnawatka

Piotr Pasieczny

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-13 14:26:49
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2019-09-13 14:26:41
Odsłon: 46
Dziennik zmian

Postanowienie

Tarnawatka, dnia 14.08.2019 r.

IR.6220.3.2019.AC

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY TARNAWATKA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku zart. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) niniejszym zawiadamia się strony, żeWójt Gminy Tarnawatka wydał w dniu 14 sierpnia 2019 r. postanowienie w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504L od drogi krajowej nr 17 w miejscowości Tarnawatka-Tartak do drogi wojewódzkiej Nr 850 w miejscowości Wieprzów”.

 

Na powyższe postanowienie nie służy zażalenie.

Jednocześnie na podstawie art. 64 ust.1ustawy z dnia 3 października 2008 r. zawiadamia się, że Wójt Gminy Tarnawatka otrzymał opinie:

 1. Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie – znak: DNS-NZ.7016.105.2018.MW z dnia 28 czerwca 2019 r. (data wpływu 02.07.2019 r.),

 2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie WST III w Zamościu – znak WSTIII.4220.51.2019.JK z dnia 03 lipca 2019 r. (data wpływu 08.07.2019 r.),

 3. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – znak: LU.RZŚ.436.4.3.170.2019.MRW z dnia 26 lipca 2019 r. (data wpływu 31.07.2019 r.).

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 KPA, informuję o uprawnieniu stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania, w tym treścią zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań oraz wypowiedzieć się na ich temat w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka pokój nr 1 w godzinach 8ºº – 15ºº.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od następnego dnia od dnia publicznego obwieszczenia.

Strony postępowania zostają zawiadomione przez ogłoszenie na:

- a/a – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnawatka, BIP UG Tarnawatka

- tablicach ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji w miejscowościach: Tarnawatka-Tartak, Wieprzów Tarnawacki, Wieprzów Ordynacki

Wójt Gminy Tarnawatka

Piotr Pasieczny

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-14 14:40:54
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2019-08-14 14:40:22
Odsłon: 56
Dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 3504L od drogi krajowej Nr 17 w miejscowości Tarnawatka-Tartak od drog

Tarnawatka, dnia 13.06.2019 r.

IR.6220.3.2019.AC

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 73 ust. 1 art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ((t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Wójt Gminy Tarnawatka zawiadamia strony postępowania

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 3504L od drogi krajowej Nr 17 w miejscowości Tarnawatka-Tartak od drogi wojewódzkiej Nr 850 w miejscowości Wieprzów” o długości całkowitej 5,611 km,

Informuję, że liczba stron postępowania przekracza 20.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 KPA, informuję o uprawnieniu stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania, w tym treścią zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań oraz wypowiedzieć się na ich temat w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka pokój nr 1 w godzinach 8ºº – 15ºº.

Strony postępowania zostają zawiadomione przez ogłoszenie na:

- stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnawatka - http://tarnawatka.bip.mbnet.pl/

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnawatka

- tablicach ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji w miejscowościach: Tarnawatka-Tartak, Wieprzów Tarnawacki, Wieprzów Ordynacki

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od następnego dnia od dnia publicznego obwieszczenia.

Wójt Gminy Tarnawatka

Piotr Pasieczny

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-13 14:01:06
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2019-06-13 14:01:06
Odsłon: 80
Dziennik zmian

Informacja o debacie na temat raportu o stanie Gminy Tarnawatka za 2018 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506) Wójt Gminy Tarnawatka w terminie do 31 maja 2019 roku przedstawia Radzie Gminy Tarnawatka Raport o stanie Gminy Tarnawatka za 2018 rok.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Tarnawatka za 2018 rok głos zabierać mogą radni a także mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Tarnawatka, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raportem o stanie Gminy Tarnawatka za 2018 rok odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 roku o godz. 12 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnawatce.

 

Raport o stanie Gminy Tarnawatka za 2018 rok

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-06 13:08:46
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2019-06-06 13:07:33
Odsłon: 66
Dziennik zmian

Informacja dotycząca wyborów ławników

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023

 

Z dniem 30 czerwca 2019 roku (termin wydłużony do dnia 1 lipca 2019 roku) upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych. Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.


ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
• ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
• posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
• est zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.


ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
• adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl lub w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Zamościu.


Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego,

2. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5. dwie aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia (art. 162 § 5 u.s.p.)

 

Dodatkowo do kart zgłoszenia należy dołączyć:

1. aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ( art. 162§ 3 u.s.p.)-jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 986 z późn. zm.), pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zwartymi w Rejestrze,

2. imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób - gdy zgłoszenia kandydata na  ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 u.s.p.). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6 u.s.p.).

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia ( art. 162 § 5 u.s.p.).


Kartę zgłoszenia i dokumenty składa się Radzie Gminy Tarnawatka.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albi odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa 9art. 162 § 7 i § 8 u.s.p.). Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).


Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rady gminy po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


Wszelkich informacji na temat wyborów ławników można uzyskać w sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu (tel. 084 631-69-25) oraz w Urzędzie Gminy Tarnawatka (tel. 084 662-47-10 wew. 37)

 

Pliki do pobrania

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.

Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-05 14:20:41
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2019-06-05 14:20:41
Odsłon: 87
Dziennik zmian

Obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2019 r o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2019 r o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-29 13:13:28
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2019-04-29 13:13:28
Odsłon: 110
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.