Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 8 lutego 2021 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 8 lutego 2021 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-15 07:41:59
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-02-15 07:41:59
Odsłon: 4
Dziennik zmian

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-08 09:03:05
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-02-08 09:03:05
Odsłon: 6
Dziennik zmian

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-08 09:02:11
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-02-08 09:02:11
Odsłon: 7
Dziennik zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka w sprawie odmowy sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka w sprawie odmowy sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-08 09:00:03
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-02-08 09:00:03
Odsłon: 14
Dziennik zmian

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-29 12:01:26
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-01-29 12:01:26
Odsłon: 17
Dziennik zmian

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 20 stycznia 2021 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

w Lublinie

20-144 Lublin, ul. Bazylianówka 46

WOOŚ.420.28.2020.LP

OBWIESZCZENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Lublinie

z dnia 20 stycznia 2021 r.

 

Działając na podstawie art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 73 ust.1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust.1 pkt 1a i 1p ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zawiadamia strony postępowania, że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie reprezentowanej przez pełnomocnika P. Tomasza Wujcickiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej ,,Tarnawatka” w gminie Tarnawatka, będącego częścią zadania pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne” w stadium Koncepcji Programowej Część 2, obejmującą m.in. odcinek realizacyjny nr 7: węzeł „Zamość Południe” (Łabuńki) bez węzła – węzeł „Tomaszów Lubelski Północ” bez węzła o długości ok 18,0 km.

Strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z treścią wniosku i jego załącznikami w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, I piętro, pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu trybu i terminu pod nr tel. 81 71-06-500).

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie

dr inż. Arkadiusz Iwaniuk

(podpis elektroniczny)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-22 13:15:56
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-01-22 13:15:23
Odsłon: 20
Dziennik zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Łabunie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Łabunie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-08 14:13:38
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-01-08 14:13:38
Odsłon: 26
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020 r. poz. 293, ze z mianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), w związku z Uchwały Nr XXIII/156/2017 Rady Gminy Tarnawatka z 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka, Uchwały Nr XXIV/167/2017 Rady Gminy Tarnawatka z 28 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka oraz Uchwały Nr VI/42/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka,

w dniach 28.10 – 17.11.2020 r.

w budynku Urzędu Gminy w Tarnawatce, pok nr 2

w godz. 800 - 1300

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.11.2020 r. o godz. 1200 - 1300, w budynku GOK w Tarnawatce przy ul. Ks. Boguty 48.

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje rozwiązania przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi. Uwagi dotyczące projektu studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnawatka na adres ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.12.2020 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), uwagi dotyczące prognozy, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnawatka, na adres ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.11.2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnawatka.

 

Wójt Gminy Tarnawatka.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-22 10:53:22
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2020-10-22 10:53:22
Odsłon: 63
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1 pkt. 2-5 i ust.2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), w związku z Uchwały Nr XXIV/168/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka:

w dniach 28.10 – 17.11.2020 r.

w budynku Urzędu Gminy w Tarnawatce, pok nr 2

w godz. 800 - 1300

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.11.2020 r. o godz. 1130 - 1200, w budynku GOK w Tarnawatce przy ul. Ks. Boguty 48.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje rozwiązania przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi dotyczące projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnawatka na adres ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.12.2020 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), uwagi dotyczące prognozy, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnawatka na adres ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka pok nr 5 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do 01.12.2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnawatka.

Wójt Gminy Tarnawatka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-22 10:52:24
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2020-10-22 10:52:24
Odsłon: 55
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1 pkt. 2-5 i ust.2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXIII/157/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka:

w dniach 28.10 – 17.11.2020 r.

w budynku Urzędu Gminy w Tarnawatce, pok nr 2

w godz. 800 - 1300

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.11.2020 r. o godz. 1100 - 1130, w budynku GOK w Tarnawatce przy ul. Ks. Boguty 48.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje rozwiązania przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi dotyczące projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnawatka na adres ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.12.2020 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), uwagi dotyczące prognozy, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnawatka na adres ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka pok nr 5 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do 01.12.2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnawatka.

 

Wójt Gminy Tarnawatka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-22 10:51:24
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2020-10-22 10:51:24
Odsłon: 51
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.