Obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2019 r o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2019 r o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-29 13:13:28
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2019-04-29 13:13:28
Odsłon: 18
Dziennik zmian

Plan polowań zbiorowych K. Ł. Nr 65 "SOKÓŁ" w Tomaszowie Lubelskim w sezonie 2018-2019 obwód 291 i 304

Plan polowań zbiorowych K. Ł. Nr 65 "SOKÓŁ" w Tomaszowie Lubelskim w sezonie 2018-2019  obwód 291 i 304

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-02 12:12:57
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2018-10-02 12:12:57
Odsłon: 91
Dziennik zmian

Obwieszczenie

Tarnawatka, dnia 06 marca 2018 r.

IR. 6220.11.2017.2018.ACO B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim z dnia 15.12.2017 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 3504L Zamiany – Pańków – Tarnawatka-Tartak – Wieprzów na odcinku Zamiany – Szarowola – Pańków – Tarnawatka-Tartak”, od km 0+000,00 do km 8+528,00 o długości 8,528 km, na terenie gminy Tarnawatka, obręb ewid. Tarnawatka – działki nr: 872, 193, 856, obręb Tarnawatka Osada – dz. nr: 14, Pańków – dz. nr: 137/2, 239, 238/3, 237/1, 236/1, 235/6, 235/3, 234, 225, 211/1, 211/3, 210/2, 209, 203, 357, 373/1, 374, 577, 683/1, 1888, 682/2, 664, oraz w gminie Tomaszów Lubelski obręb Szarowola – dz. nr: 1, 144, 633/2, 730, 1405.

W związku z powyższym informuje się, że osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, znak: WSTIII.4240.115.2017.JK z dnia 10 stycznia 2018 r.

- Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, znak: NZ.7016.345.2017.AS z dnia 10 stycznia 2018 r,

w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka (pokój nr: 1, w godzinach pracy urzędu).

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tarnawatka http://tarnawatka.bip.mbnet.pl/, a także poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnawatka, Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski, oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Zamiany, Szarowola, Pańków, Tarnawatka-Tartak.

 

Wójt Gminy Tarnawatka

Piotr Pasieczny

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-06 09:08:16
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2018-03-06 09:07:46
Odsłon: 160
Dziennik zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka

Tarnawatka, dnia 07.02.2018 r.

IR.6220.11.2017.2018.AC

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY TARNAWATKA

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. j.) w nawiązaniu do art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania, że dokumentacja zebrana w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku złożonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504L Zamiany – Pańków – Tarnawatka-Tartak – Wieprzów na odcinku Zamiany – Szarowola – Pańków – Tarnawatka-Tartak” na działkach o numerach ewidencyjnych - w obrębie Tarnawatka: 872, 193, 856, Tarnawatka Osada: 14, Pańków: 137/2, 239, 238/3, 237/1, 236/1, 235/6, 235/3, 234, 225, 211/1, 211/3, 210/2, 209, 203, 357, 373/1, 374, 577, 683/1, 1888, 682/2, 664, w gminie Tarnawatka, oraz w obrębie Szarowola: 1, 144, 633/2, 730, 1405, w gminie Tomaszów Lubelski – dostępna jest w Urzędzie Gminy Tarnawatka w lokalu urzędu w Tarnawatce przy ul. Lubelskiej 39 (pok. nr 1, w godzinach 8ºº – 15ºº), w dni robocze.

Zawiadomienie uważa się za dokonane, a Obwieszczenie dostarczone po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia, od wywieszenia obwieszczenia.

Zainteresowane strony mogą w wyżej wymienionym terminie zapoznać się z aktami sprawy i złożyć ewentualne wnioski.

Jednocześnie zawiadamia się, że Wójt Gminy Tarnawatka;

otrzymał opinie:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie WST III w Zamościu znak: WSTIII.4240.115.2017.JK z dnia 10.01.2018 r. stwierdzającą, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: DNS-NZ.7016.345.2017.AS z dnia 10.01.2018 r. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

wydał postanowienie:

znak: IR.6220.11.2017.2018.AC z dnia 06.02.2018 r. w, którym stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504L Zamiany – Pańków – Tarnawatka-Tartak – Wieprzów na odcinku Zamiany – Szarowola – Pańków – Tarnawatka-Tartak”, od km 0+000,00 do km 8+528,00 o długości 8,528 km, na działkach o nr ewid:

w obrębie Tarnawatka: 872, 193, 856, Tarnawatka Osada - 14, Pańków: 137/2, 239, 238/3, 237/1, 236/1, 235/6, 235/3, 234, 225, 211/1, 211/3, 210/2, 209, 203, 357, 373/1, 374, 577, 683/1, 1888, 682/2, 664, w gminie Tarnawatka oraz w obrębie Szarowola: 1, 144, 633/2, 730, 1405, w gminie Tomaszów Lubelski.

Na podstawie art. 49 § 2 Kpa w treści niniejszego obwieszczenia wskazuje się datę 12 lutego 2018 r. jako dzień, w którym nastąpi publiczne obwieszczenie.

Otrzymują z prośbą o ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty:

1. Urząd Gminy Tomaszów Lubelski,

2. Sołtysi wsi: Zamiany, Szarowola, Pańków, Tarnawatka-Tartak,

3. tablica ogłoszeń, BIP UG Tarnawatka,

4. a/a.

Wójt Gminy Tarnawatka

Piotr Pasieczny

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-08 13:31:32
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2018-02-08 13:31:32
Odsłon: 230
Dziennik zmian

Obwieszczenie

   Tarnawatka, dnia 21.12.2017 r.

IR.6220.11.1.2017.AC

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t. j.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. j.)

Wójt Gminy Tarnawatka zawiadamia strony postępowania o:

1) wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 3504L Zamiany – Pańków – Tarnawatka-Tartak – Wieprzów ”, na odcinku Zamiany – Szarowola – Pańków – Tarnawatka-Tartak o długości całkowitej 8,528 km,

2) wystąpieniu w dniu 21.12.2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego planowanego przedsięwzięcia (pismo o sygnaturze IR.6220.11.2.2017.AC),

3) wystąpieniu w dniu 21.12.2017 r. do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z wnioskiem o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego planowanego przedsięwzięcia (pismo o sygnaturze IR.6220.11.3.2017.AC).

 Informuję, że liczba stron postępowania przekracza 20.

 Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie lubelskim.

 Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 KPA, informuję o uprawnieniu stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania, w tym treścią zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań oraz wypowiedzieć się na ich temat w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka pokój nr 1 w godzinach 8ºº – 15ºº.

Strony postępowania zostają zawiadomione przez ogłoszenie na:

- stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnawatka - http://tarnawatka.bip.mbnet.pl/

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnawatka

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski

- tablicach ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji w miejscowościach: Szarowola, Zamiany, Pańków, Tarnawatka-Tartak, Tarnawatka-Osada.

 

Pouczenie

 Zgodnie z art. 49 KPA, w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-21 09:54:10
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2017-12-21 09:53:18
Odsłon: 271
Dziennik zmian

Konsultacje w sprawie programu współpracy gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

 

Wójt Gminy Tarnawatka zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zwanych dalej organizacjami pozarządowymi, działających na terenie gminy Tarnawatka, do konsultacji w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, w celu poznania opinii w sprawie projektu programu współpracy.

 

Opinie i uwagi do programu współpracy na rok 2018 proszę wnosić w oparciu o projekt „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok ", na załączonym niżej formularzu w terminie do 11 października 2017 r. do godz. 15.00 na adres Urząd Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Formularz opini i uwag

Program współpracy

O G Ł O S Z E N I E

 

konsultacje w sprawie programu współpracy gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

 

Wójt Gminy Tarnawatka zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zwanych dalej organizacjami pozarządowymi, działających na terenie gminy Tarnawatka, do konsultacji w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, w celu poznania opinii w sprawie projektu programu współpracy.

Opinie i uwagi do programu współpracy na rok 2018 proszę wnosić w oparciu o projekt „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok ", na załączonym niżej formularzu w terminie do 11 października 2017 r. do godz. 15.00 na adres Urząd Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-03 13:17:29
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2017-10-03 13:17:29
Odsłon: 322
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XI/68/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka (obejmującego teren położony w miejscowości Tarnawatka z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 08 do 28 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 w godzinach od 10ºº do 14ºº.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 o godz. 11ºº.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2017 r.

 

Wójt Gminy Tarnawatka

Załączniki:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka

Rysunek

Prognoza oddziaływania na środowisko

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-31 09:36:56
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2017-05-31 09:33:02
Odsłon: 385
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XI/69/15 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Tarnawatka (obejmującego przeznaczenie terenu działki nr ewid. 592/1 położonej w miejscowości Tarnawatka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 08 do 28 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 w godzinach od 10.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 o godz. 11ºº.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2017 r. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej.

 

Wójt Gminy Tarnawatka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-31 09:37:32
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2017-05-31 09:32:11
Odsłon: 392
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Tarnawatka 2017-05-10

IR. 6220.1.2017.AC

 


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

Wójt Gminy Tarnawatka

zawiadamia, że w dniu 10.05.2017r. zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wydanej w dniu 23.02.2017r. Decyzji Nr IR.6220.1.2017.AC o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3505L Tarnawatka - Werechanie na odcinku długości 8,900 km. W w/w decyzji został wpisany niewłaściwy numer ewidencyjny działki, a mianowicie „366”. Właściwym numerem ewidencyjnym działki jest numer „363”.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią w/w postanowienia oraz dokumentacją sprawy w budynku Urzędu Gminy Tarnawatka w pokoju nr 1 (I piętro).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tarnawatka http://tarnawatka.bip.mbnet.pl/, a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tarnawatce, Urzędu Gminy Rachanie oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Tarnawatka, Huta Tarnawacka, Tymin, Werechanie.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-11 11:25:37
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2017-05-11 11:25:37
Odsłon: 334
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.