Informacja o debacie na temat raportu o stanie Gminy Tarnawatka za 2019 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713) Wójt Gminy Tarnawatka w terminie do 30 czerwca 2020 roku przedstawia Radzie Gminy Tarnawatka Raport o stanie Gminy Tarnawatka za 2019 rok.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Tarnawatka za 2019 rok głos zabierać mogą radni a także mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Tarnawatka, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raportem o stanie Gminy Tarnawatka za 2019 rok odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 roku o godz. 13 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnawatce.

Raport o stanie Gminy Tarnawatka za rok 2019

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-22 09:12:09
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2020-07-22 09:12:09
Odsłon: 29
Dziennik zmian

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

OGŁOSZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Stosownie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr XXIV/168/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka, obejmującej obszar zgodnie z załącznikami graficznymi do wyszczególnionej uchwały.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka, 22-604 Tarnawatka, ul. Lubelska 39, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Tarnawatka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-27 22:09:02
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2020-04-27 22:09:02
Odsłon: 78
Dziennik zmian

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

OGŁOSZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Stosownie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr XXIII/157/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka, obejmującej obszar zgodnie z załącznikami graficznymi do wyszczególnionej uchwały.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka, 22-604 Tarnawatka, ul. Lubelska 39, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Tarnawatka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-27 22:07:30
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2020-04-27 22:07:30
Odsłon: 80
Dziennik zmian

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

OGŁOSZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Stosownie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka, obejmującej obszar zgodnie z załącznikami graficznymi do wyszczególnionej uchwały.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka, 22-604 Tarnawatka, ul. Lubelska 39, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Tarnawatka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-27 22:06:29
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2020-04-27 22:06:29
Odsłon: 71
Dziennik zmian

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

OGŁOSZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Stosownie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka, wykonywanej na podstawie Uchwały Nr XXIII/156/2017 Rady Gminy Tarnawatka z 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka, Uchwały Nr XXIV/167/2017 Rady Gminy Tarnawatka z 28 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka oraz Uchwały Nr VI/42/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka, obejmującego obszar zgodnie z załącznikami graficznymi do wyszczególnionych uchwał.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka, 22-604 Tarnawatka, ul. Lubelska 39, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Tarnawatka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-27 22:03:53
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2020-04-27 22:03:23
Odsłon: 77
Dziennik zmian

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-24 10:58:48
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2020-04-24 10:58:48
Odsłon: 83
Dziennik zmian

Gminny plan zarządzania kryzysowego

Gminny plan zarządzania kryzysowego 

Gminny plan zarządzania kryzysowego - część II załączniki funkcjonalne

Gminny plan zarządzania kryzysowego - część III zestawienie sił i środków oraz trybu ich uruchamiania

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-18 07:37:32
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2020-03-18 07:37:32
Odsłon: 107
Dziennik zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka

Tarnawatka, dnia 15.01.2020 r.

IR.6220.5.2019.AC

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY TARNAWATKA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) niniejszym zawiadamia się strony, że Wójt Gminy Tarnawatka wydał w dniu 15 stycznia 2020 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

Przebudowa drogi gminnej nr 111574L od drogi powiatowej nr 3504L do miejscowości Podhucie”, o długości całkowitej 3,574 km;

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 KPA, informuję o uprawnieniu stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania, w tym treścią wydanej decyzji oraz uzyskanymi opiniami:

  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie WST III w Zamościu – znak WSTIII.4240.133.2019.MP z dnia 22 listopada 2019 r. (data wpływu 26.11.2019 r.),

  2. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – znak: LU.RZŚ.436.4.3.336.2019.WO z dnia 09 grudnia 2019 r. (data wpływu 13.12.2019 r.).

w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka pokój nr 1 w godzinach 8ºº – 15ºº.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od następnego dnia od dnia publicznego obwieszczenia.

Strony postępowania zostają zawiadomione przez ogłoszenie na:

- a/a – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnawatka, BIP UG Tarnawatka

- tablicach ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji w miejscowościach: Tarnawatka-Tartak, Wieprzów Tarnawacki, Wieprzów Ordynacki

Wójt Gminy Tarnawatka

Piotr Pasieczny

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-15 14:13:11
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2020-01-15 14:12:32
Odsłon: 112
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.