Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka

Tarnawatka, dnia 13.09.2019 r.

IR.6220.3.2019.AC

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY TARNAWATKA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku zart. 38 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) niniejszym zawiadamia się strony, żeWójt Gminy Tarnawatka wydał w dniu 11 września 2019 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504L od drogi krajowej nr 17 w miejscowości Tarnawatka-Tartak do drogi wojewódzkiej Nr 850 w miejscowości Wieprzów”.

 

Jednocześnie na podstawie art. 64 ust.1ustawy z dnia 3 października 2008 r. zawiadamia się, że Wójt Gminy Tarnawatka otrzymał opinie:

  1. Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie – znak: DNS-NZ.7016.105.2018.MW z dnia 28 czerwca 2019 r. (data wpływu 02.07.2019 r.),

  2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie WST III w Zamościu – znak WSTIII.4220.51.2019.JK z dnia 03 lipca 2019 r. (data wpływu 08.07.2019 r.),

  3. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – znak: LU.RZŚ.436.4.3.170.2019.MRW z dnia 26 lipca 2019 r. (data wpływu 31.07.2019 r.).

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 KPA, informuję o uprawnieniu stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania, w tym treścią wydanej decyzji, zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań oraz wypowiedzieć się na ich temat w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka pokój nr 1 w godzinach 8ºº – 15ºº.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od następnego dnia od dnia publicznego obwieszczenia.

Strony postępowania zostają zawiadomione przez ogłoszenie na:

- a/a – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnawatka, BIP UG Tarnawatka

- tablicach ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji w miejscowościach: Tarnawatka-Tartak, Wieprzów Tarnawacki, Wieprzów Ordynacki

Wójt Gminy Tarnawatka

Piotr Pasieczny

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-13 14:26:49
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2019-09-13 14:26:41
Odsłon: 23
Dziennik zmian

Postanowienie

Tarnawatka, dnia 14.08.2019 r.

IR.6220.3.2019.AC

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY TARNAWATKA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku zart. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) niniejszym zawiadamia się strony, żeWójt Gminy Tarnawatka wydał w dniu 14 sierpnia 2019 r. postanowienie w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504L od drogi krajowej nr 17 w miejscowości Tarnawatka-Tartak do drogi wojewódzkiej Nr 850 w miejscowości Wieprzów”.

 

Na powyższe postanowienie nie służy zażalenie.

Jednocześnie na podstawie art. 64 ust.1ustawy z dnia 3 października 2008 r. zawiadamia się, że Wójt Gminy Tarnawatka otrzymał opinie:

  1. Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie – znak: DNS-NZ.7016.105.2018.MW z dnia 28 czerwca 2019 r. (data wpływu 02.07.2019 r.),

  2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie WST III w Zamościu – znak WSTIII.4220.51.2019.JK z dnia 03 lipca 2019 r. (data wpływu 08.07.2019 r.),

  3. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – znak: LU.RZŚ.436.4.3.170.2019.MRW z dnia 26 lipca 2019 r. (data wpływu 31.07.2019 r.).

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 KPA, informuję o uprawnieniu stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania, w tym treścią zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań oraz wypowiedzieć się na ich temat w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka pokój nr 1 w godzinach 8ºº – 15ºº.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od następnego dnia od dnia publicznego obwieszczenia.

Strony postępowania zostają zawiadomione przez ogłoszenie na:

- a/a – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnawatka, BIP UG Tarnawatka

- tablicach ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji w miejscowościach: Tarnawatka-Tartak, Wieprzów Tarnawacki, Wieprzów Ordynacki

Wójt Gminy Tarnawatka

Piotr Pasieczny

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-14 14:40:54
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2019-08-14 14:40:22
Odsłon: 32
Dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 3504L od drogi krajowej Nr 17 w miejscowości Tarnawatka-Tartak od drog

Tarnawatka, dnia 13.06.2019 r.

IR.6220.3.2019.AC

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 73 ust. 1 art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ((t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Wójt Gminy Tarnawatka zawiadamia strony postępowania

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 3504L od drogi krajowej Nr 17 w miejscowości Tarnawatka-Tartak od drogi wojewódzkiej Nr 850 w miejscowości Wieprzów” o długości całkowitej 5,611 km,

Informuję, że liczba stron postępowania przekracza 20.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 KPA, informuję o uprawnieniu stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania, w tym treścią zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań oraz wypowiedzieć się na ich temat w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka pokój nr 1 w godzinach 8ºº – 15ºº.

Strony postępowania zostają zawiadomione przez ogłoszenie na:

- stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnawatka - http://tarnawatka.bip.mbnet.pl/

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnawatka

- tablicach ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji w miejscowościach: Tarnawatka-Tartak, Wieprzów Tarnawacki, Wieprzów Ordynacki

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od następnego dnia od dnia publicznego obwieszczenia.

Wójt Gminy Tarnawatka

Piotr Pasieczny

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-13 14:01:06
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2019-06-13 14:01:06
Odsłon: 53
Dziennik zmian

Informacja o debacie na temat raportu o stanie Gminy Tarnawatka za 2018 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506) Wójt Gminy Tarnawatka w terminie do 31 maja 2019 roku przedstawia Radzie Gminy Tarnawatka Raport o stanie Gminy Tarnawatka za 2018 rok.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Tarnawatka za 2018 rok głos zabierać mogą radni a także mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Tarnawatka, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raportem o stanie Gminy Tarnawatka za 2018 rok odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 roku o godz. 12 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnawatce.

 

Raport o stanie Gminy Tarnawatka za 2018 rok

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-06 13:08:46
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2019-06-06 13:07:33
Odsłon: 44
Dziennik zmian

Informacja dotycząca wyborów ławników

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023

 

Z dniem 30 czerwca 2019 roku (termin wydłużony do dnia 1 lipca 2019 roku) upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych. Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.


ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
• ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
• posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
• est zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.


ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
• adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl lub w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Zamościu.


Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego,

2. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5. dwie aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia (art. 162 § 5 u.s.p.)

 

Dodatkowo do kart zgłoszenia należy dołączyć:

1. aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ( art. 162§ 3 u.s.p.)-jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 986 z późn. zm.), pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zwartymi w Rejestrze,

2. imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób - gdy zgłoszenia kandydata na  ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 u.s.p.). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6 u.s.p.).

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia ( art. 162 § 5 u.s.p.).


Kartę zgłoszenia i dokumenty składa się Radzie Gminy Tarnawatka.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albi odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa 9art. 162 § 7 i § 8 u.s.p.). Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).


Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rady gminy po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


Wszelkich informacji na temat wyborów ławników można uzyskać w sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu (tel. 084 631-69-25) oraz w Urzędzie Gminy Tarnawatka (tel. 084 662-47-10 wew. 37)

 

Pliki do pobrania

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.

Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-05 14:20:41
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2019-06-05 14:20:41
Odsłon: 62
Dziennik zmian

Obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2019 r o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2019 r o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-29 13:13:28
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2019-04-29 13:13:28
Odsłon: 83
Dziennik zmian

Plan polowań zbiorowych K. Ł. Nr 65 "SOKÓŁ" w Tomaszowie Lubelskim w sezonie 2018-2019 obwód 291 i 304

Plan polowań zbiorowych K. Ł. Nr 65 "SOKÓŁ" w Tomaszowie Lubelskim w sezonie 2018-2019  obwód 291 i 304

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-02 12:12:57
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2018-10-02 12:12:57
Odsłon: 164
Dziennik zmian

Obwieszczenie

Tarnawatka, dnia 06 marca 2018 r.

IR. 6220.11.2017.2018.ACO B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim z dnia 15.12.2017 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 3504L Zamiany – Pańków – Tarnawatka-Tartak – Wieprzów na odcinku Zamiany – Szarowola – Pańków – Tarnawatka-Tartak”, od km 0+000,00 do km 8+528,00 o długości 8,528 km, na terenie gminy Tarnawatka, obręb ewid. Tarnawatka – działki nr: 872, 193, 856, obręb Tarnawatka Osada – dz. nr: 14, Pańków – dz. nr: 137/2, 239, 238/3, 237/1, 236/1, 235/6, 235/3, 234, 225, 211/1, 211/3, 210/2, 209, 203, 357, 373/1, 374, 577, 683/1, 1888, 682/2, 664, oraz w gminie Tomaszów Lubelski obręb Szarowola – dz. nr: 1, 144, 633/2, 730, 1405.

W związku z powyższym informuje się, że osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, znak: WSTIII.4240.115.2017.JK z dnia 10 stycznia 2018 r.

- Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, znak: NZ.7016.345.2017.AS z dnia 10 stycznia 2018 r,

w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka (pokój nr: 1, w godzinach pracy urzędu).

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tarnawatka http://tarnawatka.bip.mbnet.pl/, a także poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnawatka, Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski, oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Zamiany, Szarowola, Pańków, Tarnawatka-Tartak.

 

Wójt Gminy Tarnawatka

Piotr Pasieczny

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-06 09:08:16
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2018-03-06 09:07:46
Odsłon: 229
Dziennik zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka

Tarnawatka, dnia 07.02.2018 r.

IR.6220.11.2017.2018.AC

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY TARNAWATKA

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. j.) w nawiązaniu do art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania, że dokumentacja zebrana w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku złożonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504L Zamiany – Pańków – Tarnawatka-Tartak – Wieprzów na odcinku Zamiany – Szarowola – Pańków – Tarnawatka-Tartak” na działkach o numerach ewidencyjnych - w obrębie Tarnawatka: 872, 193, 856, Tarnawatka Osada: 14, Pańków: 137/2, 239, 238/3, 237/1, 236/1, 235/6, 235/3, 234, 225, 211/1, 211/3, 210/2, 209, 203, 357, 373/1, 374, 577, 683/1, 1888, 682/2, 664, w gminie Tarnawatka, oraz w obrębie Szarowola: 1, 144, 633/2, 730, 1405, w gminie Tomaszów Lubelski – dostępna jest w Urzędzie Gminy Tarnawatka w lokalu urzędu w Tarnawatce przy ul. Lubelskiej 39 (pok. nr 1, w godzinach 8ºº – 15ºº), w dni robocze.

Zawiadomienie uważa się za dokonane, a Obwieszczenie dostarczone po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia, od wywieszenia obwieszczenia.

Zainteresowane strony mogą w wyżej wymienionym terminie zapoznać się z aktami sprawy i złożyć ewentualne wnioski.

Jednocześnie zawiadamia się, że Wójt Gminy Tarnawatka;

otrzymał opinie:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie WST III w Zamościu znak: WSTIII.4240.115.2017.JK z dnia 10.01.2018 r. stwierdzającą, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: DNS-NZ.7016.345.2017.AS z dnia 10.01.2018 r. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

wydał postanowienie:

znak: IR.6220.11.2017.2018.AC z dnia 06.02.2018 r. w, którym stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504L Zamiany – Pańków – Tarnawatka-Tartak – Wieprzów na odcinku Zamiany – Szarowola – Pańków – Tarnawatka-Tartak”, od km 0+000,00 do km 8+528,00 o długości 8,528 km, na działkach o nr ewid:

w obrębie Tarnawatka: 872, 193, 856, Tarnawatka Osada - 14, Pańków: 137/2, 239, 238/3, 237/1, 236/1, 235/6, 235/3, 234, 225, 211/1, 211/3, 210/2, 209, 203, 357, 373/1, 374, 577, 683/1, 1888, 682/2, 664, w gminie Tarnawatka oraz w obrębie Szarowola: 1, 144, 633/2, 730, 1405, w gminie Tomaszów Lubelski.

Na podstawie art. 49 § 2 Kpa w treści niniejszego obwieszczenia wskazuje się datę 12 lutego 2018 r. jako dzień, w którym nastąpi publiczne obwieszczenie.

Otrzymują z prośbą o ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty:

1. Urząd Gminy Tomaszów Lubelski,

2. Sołtysi wsi: Zamiany, Szarowola, Pańków, Tarnawatka-Tartak,

3. tablica ogłoszeń, BIP UG Tarnawatka,

4. a/a.

Wójt Gminy Tarnawatka

Piotr Pasieczny

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-08 13:31:32
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2018-02-08 13:31:32
Odsłon: 321
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.