Poprawa dostępności komunikacyjnej do Roztocza Środkowego – przebudowa dróg gminnych w m. Tarnawatka

zbiorowka

Gmina Tarnawatka w 2010 roku zakończyła realizację projektu

 

„Poprawa dostępności komunikacyjnej do Roztocza Środkowego – przebudowa dróg gminnych w m. Tarnawatka”

realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,

Oś Priorytetowa V „Transport”

Działanie 5.2 „Lokalny układ transportowy”

 

Projekt był współfinansowany w 50% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej do Roztocza Środkowego – przebudowa dróg gminnych w m. Tarnawatka” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Czas realizacji projektu – 2010 rok

 

Projekt jest zlokalizowany na działkach nr 344 (droga nr 111561L) i nr 860 (droga nr 111563L) w m. Tarnawatka, gmina Tarnawatka. Drogi te stanowią podstawowy ciąg komunikacyjny m. Tarnawatka. Droga nr 111561L (ul. Księdza Boguty) łączy się z drogą krajową nr 17, a droga nr 111563L (ul. Wola) rozpoczyna się od ul. Księdza Boguty i prowadzi do użytku ekologicznego „Stawy w Tarnawatce”.

 

Umowę na realizację projektu pomiędzy Gminą Tarnawatka a Zarządem Województwa Lubelskiego podpisano dnia 15.03.2010 rok.

 

Wniosek o płatność ostateczną złożono w dniu 27.10.2010 rok.

 

Przedmiotem projektu była przebudowa dwóch dróg gminnych klasy L w m. Tarnawatka, stanowiących ciąg drogowy o łącznej długości 2,128 km:

- Droga Nr 111561L – ul. Księdza Boguty (na odcinku o długości 978 mb),

- Droga Nr 111563L – ul Wola (na odcinku o długości 1150 mb).

 

Zakres robót objętych Projektem:

- przebudowa dwóch dróg gminnych (polegająca na modernizacji nawierzchni jezdni), oraz

- infrastruktura towarzysząca w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego: budowa chodników, utwardzonych poboczy, wykonanie zjazdów, przebudowa skrzyżowań, wykonanie oświetlenia, przejścia dla pieszych wyniesione, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, ustawienie urządzeń zabezpieczających,

- infrastruktura towarzysząca w zakresie ochrony środowiska: wykonanie kanalizacji burzowej i ścieków podchodnikowych, zadrzewienie, posadzenie żywopłotów,

- infrastruktura towarzysząca w zakresie turystyki: budowa ścieżki rowerowej i miejsc parkingowych.

 

Długość przebudowanych dróg wynosi 2,128 km (prace obejmowały: modernizację nawierzchni jezdni – wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych), długość wybudowanych ścieżek rowerowych to 1,743 km (szer. 2m - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej), długość wybudowanych utwardzonych poboczy 1,348 km (szer. 0,75m - z kruszyw łamanych wielofrakcyjnych), wybudowana sieć kanalizacji deszczowej to 0,02 km a długość wybudowanych chodników – 1,163 km (szer. 2m - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej). Zmodernizowano 4 skrzyżowania, wybudowano 4 przejścia dla pieszych (przejścia wyniesione z kostki brukowej betonowej), ustawiono 7 punktów oświetleniowych. Posadzono 215 nowych nasadzeń (drzewa i żywopłot).

 

Dodatkowo, w ramach projektu zmodernizowana została nawierzchnia zjazdów, wykonane są ścieki podchodnikowe, wybudowane miejsca parkingowe (o pow. 125 m2), ustawione poręcze ochronne (dł. 150 m) i 23 znaki drogowe. Inwestycja charakteryzuje się długim okresem eksploatacji. Rozwiązania zastosowane przy przebudowie dróg promowały dobre, sprawdzone i powszechnie stosowane technologie na rynku polskim. W projekcie przyjęto typową technologię wykonania robót i odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne, wynikające z nośności istniejących konstrukcji dróg. Rozwiązania zaprojektowano zgodnie z wymaganiami określ. w Rozp. Min. Transportu i Gosp. Morskiej z 02.03.1999r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 

Przebudowa dróg poprawiła jakość połączeń komunikacyjnych gminy. Dzięki nowej nawierzchni ułatwiony jest dostęp do gospodarstw domowych, punktów handlowo-usługowych, gruntów rolnych, terenów inwestycyjnych, użytku ekologicznego „Stawy w Tarnawatce" położonego na Roztoczu Środkowym, placówek użyteczności publicznej. Budowa chodnika, oświetlenie dróg, oznakowanie pionowe i poziome oraz poręcze ochronne wpływają na poprawę bezpieczeństwa poruszających się po drogach pojazdów i pieszych.

 

Celem nadrzędnym Projektu jest zwiększenie atrakcyjności gospodarczej, inwestycyjnej i turystycznej gminy Tarnawatka oraz poprawa warunków życia lokalnej społeczności.

 

Celem głównym jest poprawa jakości połączeń komunikacyjnych gminy Tarnawatka oraz zwiększenie dostępności do Roztocza Środkowego i obiektów ważnych z punktu widzenia rozwoju regionu.

 

Cele szczegółowe:

- poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dwóch gminnych dróg lokalnych w m. Tarnawatka,

- ułatwienie dostępu do drogi krajowej i odciążenie jej z ruchu pojazdów rolnych,

- zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów samochodowych,

- poprawa warunków funkcjonowania istniejących i potencjalnych podmiotów gospodarczych,

- stworzenie dogodnego dojazdu do gospodarstw domowych, terenów usługowo-przemysłowych, użytków rolnych,

- poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg i zmniejszenie liczby wypadków drogowych,

- wzrost liczby turystów odwiedzających gminę,

- poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji spalin i poziomu hałasu.

 

Realizacja Projektu poprawiła stan infrastruktury drogowej w gminie Tarnawatka poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych lokalnych w m. Tarnawatka. Pozwoliło to na poprawę jakości połączeń komunikacyjnych w gminie oraz ułatwiło dostęp do Roztocza Środkowego i obiektów ważnych z punktu widzenia rozwoju regionu.

 

Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w trakcie postępowania przetargowego było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych, Sp. z o.o, ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski.

 

Koszt inwestycji

Całkowita wartość projektu – 1962578,52 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR (50% kosztów kwalifikowanych brutto) – 981289,26 PLN

 

Wszelkich informacji udziela:

Pan Marek Tyrka

Urząd Gminy Tarnawatka

ul. Lubelska 39

22-604 Tarnawatka

tel (0-84) 662 47 10

fax. (0-84) 662 47 24

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2010-05-21 08:49:27
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1390
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.