POKL

logo4          

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce realizuje w latach 2008 – 2013  projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI  Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, działanie: 7.1.Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7,1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarnawatka.

 

            Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Celem projektu jest podniesienie wśród jego uczestników samooceny i własnej wartości, wzrost osobistej aktywności i motywacji do działania, udoskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz nabycie nowych umiejętności zawodowych.

 

Uczestnicy projektu korzystają:     

-         z profesjonalnych warsztatów psychologicznych i aktywizacji zawodowej,

-         kursów tematycznych w uzgodnionych z uczestnikami zawodach,

-         pomocy finansowej Ośrodka na dojazdy do miejsc szkoleń.

 

            W roku 2008 zrealizowano projekt na kwotę 27 610 zł, w tym udział środków własnych Ośrodka Pomocy  Społecznej – 2 900 zł. W ramach projektu przeszkolono 8 osób w następujących zawodach: fryzjerstwo – 2, bukieciarstwo – 1, obsługa kas fiskalnych – sprzedawca – 5.

 

            W 2009 r. projekt opiewał na kwotę 23 173 zł, w tym środki własne – 2 425 zł i przeszkolono 4 osoby w zawodach: glazurnik – 2, opiekunka osób starszych - 1, kucharz – barman -1.

 

            W roku 2010 na realizację projektu jest przewidziana kwota 101 520 zł przy udziale środków własnych GOPS w wysokości 10 660 zł. Do projektu przystąpiło 10 osób, które będą uczestniczyły w kursach zawodowych w zakresie : fryzjerstwo, wizaż, obsługa kas fiskalnych, kucharz, kurs prawa jazdy kat.B.

 

W roku 2011 na realizację projektu przewidziano kwotę w wysokości 136 171,00 przy udziale środków własnych GOPS w wysokości 14 297,92 zł. W projekcie uczestniczy 13 osób. Podczas rekrutacji ustalono dla każdego uczestnika indywidualną ścieżkę rozwoju poprzez realizację kursów zawodowych wsparcie psychologiczne i doradcy zawodowego. Kursy realizowane w bieżącym roku to: fryzjerstwo z egzaminem czeladniczym, florystyka, cukiernik z egzaminem czeladniczym, stylizacja paznokci, nowoczesny handlowiec z obsługą komputera i kasy fiskalnej, obsługa komputera i kasy fiskalnej, pracownik ochrony l stopnia, spawanie elektryczne i gazowe, prawo jazdy Kat B i C.

 

Projekt systemowy pt. „ Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarnawatka.

 

W roku 2012 wartość projektu wyniosła 140 206,84 poniesiono wkład własny w wysokości 14 864,00.

 W projekcie uczestniczyło 18 osób  z terenu gminy Tarnawatka. Beneficjenci projektu  to osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, uprawnione bądź korzystające z  pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez podjęcie konkretnych działań i realizacji celów szczegółowych takich jak :

 Podczas rekrutacji ustalono dla każdego uczestnika indywidualną ścieżkę rozwoju poprzez zastosowanie minimum trzech instrumentów aktywnej integracji. Diagnoza potrzeb dokonana przez psychologa i doradcę zawodowego pozwoliła ukierunkować uczestników w wyborze kursów zawodowych.

Kursy realizowane w roku 2012  :

 

W roku 2013 w projekcie uczestniczyło 15 osób. Projekt skierowany był  do kobiet i mężczyzn korzystających z pomocy GOPS w Tarnawatce mających wiele nakładających się problemów z których głównym było bezrobocie. Celem głównym projektu była integracja społeczna i stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej klientów GOPS oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

W celu zwiększenia aktywności zawodowej osób bezrobotnych z terenu gminy Tarnawatka zastosowano wobec każdego uczestnika minimum trzy instrumenty aktywnej integracji w formie:

Instrument aktywizacji edukacyjnej: szkolenia i kursy zawodowe, staż zawodowy

Instrument aktywizacji społecznej: Grupowe warsztaty z psychologiem- 8 godzinne

Instrument aktywizacji zawodowej: Indywidualne doradztwo zawodowe- 2 godzinne

Jako wkład własny Gminy każdy uczestnik projektu otrzymał wsparcie finansowe w formie zasiłku celowego.

 

Kursy realizowane w roku bieżącym:

Budżet projektu wyniósł 117 405,90 w tym wkład własny w postaci zasiłków celowych 12 200.

Kilka zdjęć z realizacji projektów.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.