Zawiadomienie o III sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnawatka

Zawiadomienie o III sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnawatka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2016-04-27 12:35:00
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2016-04-27 12:35:00
Odsłon: 14403
Dziennik zmian

Zawiadomienie o II sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnawatka

Zawiadomienie o II sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnawatka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Kulas Magdalena
Data ostatniej modyfikacji: 2016-04-27 11:44:11
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2016-04-27 11:44:11
Odsłon: 14356
Dziennik zmian

Zawiadomienie o I sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnawatka

Zawiadomienie o I sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnawatka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2016-03-29 10:03:49
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2016-02-18 10:53:08
Odsłon: 14322
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXV sesji VI kadencji Rady Gminy

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2014-11-04 13:42:44
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14306
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXV sesji VI kadencji Rady Gminy

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-12 11:20:12
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2019-04-12 11:20:11
Odsłon: 14343
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXIV sesji VI kadencji Rady Gminy

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2016-02-18 10:01:31
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2016-02-18 10:00:04
Odsłon: 14267
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXIII sesji VI kadencji Rady Gminy

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2014-05-09 10:27:59
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14447
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXII sesji VI kadencji Rady Gminy

RADA GMINY

TARNAWATKA

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) zwołuję XXXII sesję VI kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 27 marca 2014 roku o godzinie 09.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 1. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdania Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzednich sesjach.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie gminy,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2014-2019,
 • funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015,
 • zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tarnawatka,
 • zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego,
 • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnawatka przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 • wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Tarnawatka na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka.
 2. Sprawozdanie z budżetu GOPS za 2013 rok.
 3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy za rok 2013.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie obrad sesji.

 

/-/ Przewodniczący Rady Gminy

 Janusz Najda

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-20 13:31:54
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14311
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXI nadzwyczajnej sesji VI kadencji Rady Gminy

Rada Gminy

Tarnawatka

Tarnawatka 2014-01-27

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję XXXI nadzwyczajną sesję VI kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 31 stycznia 2014 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy Tarnawatka (sala ślubów) z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian w budżecie gminy na 2014 rok,
  • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,
  • ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania pod nazwą „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,
  • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnawatka przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 4. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Najda

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-30 08:28:39
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14279
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXX sesji VI kadencji Rady Gminy

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-28 22:47:59
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2018-08-28 22:47:59
Odsłon: 14349
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.