Zawiadomienie o I sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnawatka

Zawiadomienie o I sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnawatka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2016-03-29 10:03:49
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2016-02-18 10:53:08
Odsłon: 14266
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXV sesji VI kadencji Rady Gminy

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2014-11-04 13:42:44
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14240
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXV sesji VI kadencji Rady Gminy

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-12 11:20:12
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2019-04-12 11:20:11
Odsłon: 14273
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXIV sesji VI kadencji Rady Gminy

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2016-02-18 10:01:31
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2016-02-18 10:00:04
Odsłon: 14212
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXIII sesji VI kadencji Rady Gminy

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2014-05-09 10:27:59
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14381
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXII sesji VI kadencji Rady Gminy

RADA GMINY

TARNAWATKA

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) zwołuję XXXII sesję VI kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 27 marca 2014 roku o godzinie 09.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 1. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdania Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzednich sesjach.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie gminy,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2014-2019,
 • funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015,
 • zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tarnawatka,
 • zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego,
 • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnawatka przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 • wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Tarnawatka na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka.
 2. Sprawozdanie z budżetu GOPS za 2013 rok.
 3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy za rok 2013.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie obrad sesji.

 

/-/ Przewodniczący Rady Gminy

 Janusz Najda

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-20 13:31:54
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14244
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXI nadzwyczajnej sesji VI kadencji Rady Gminy

Rada Gminy

Tarnawatka

Tarnawatka 2014-01-27

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję XXXI nadzwyczajną sesję VI kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 31 stycznia 2014 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy Tarnawatka (sala ślubów) z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian w budżecie gminy na 2014 rok,
  • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,
  • ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania pod nazwą „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,
  • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnawatka przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 4. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Najda

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-30 08:28:39
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14225
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXX sesji VI kadencji Rady Gminy

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-28 22:47:59
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2018-08-28 22:47:59
Odsłon: 14294
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy

Rada Gminy Tarnawatka

Tarnawatka 2013-09-18

        

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) zwołuję XXVIII sesję VI kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 26 września 2013 roku o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
  6. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Tarnawatka za I półrocze 2013 rok.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
   • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2012 – 2017,
   • zgody na udzielanie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości,
   • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
   • zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 111591L w miejscowości Wieprzów Ordynacki".,
   • ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt gminy Tarnawatka.
  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zakończenie obrad.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Najda

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-29 08:49:39
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2016-11-29 08:49:39
Odsłon: 14243
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXVII nadzwyczajnej sesji VI kadencji Rady Gminy

Tarnawatka 2013-08-20

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję XXVII nadzwyczajną sesję VI kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 23 sierpnia 2013 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy Tarnawatka (sala ślubów) z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2012 – 2017,
  • przystąpienia Gminy Tarnawatka do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  • uchwalenia zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka”.
  • zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka,
  • udzielenia pomocy finansowej powiatowi tomaszowskiemu w zakresie budowy drogi powiatowej Nr 3262 w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".
 4. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Najda

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2013-08-22 11:07:52
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14295
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.